Protecció de dades

Compromís i responsabilitat

L'entitat assumeix la màxima responsabilitat i compromís amb l'establiment, la implementació i el manteniment de la present Política de protecció de dades, garantint la millora contínua del responsable del tractament amb l'objectiu d'aconseguir l'excel·lència en relació amb el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), i de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica, legislació sectorial específica i les seves normes de desenvolupament).

Política de protecció de dades

La Política de protecció de dades de l'entitat descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial que governa aquesta política, i és capaç de demostrar-ho davant les autoritats de control competents.

En tal sentit, el responsable del tractament es regirà pels següents principis que han de servir a tot el seu personal com a guia i marc de referència en el tractament de dades personals:

1. Protecció de dades des del disseny: el responsable del tractament aplicarà, tant al moment de determinar els mitjans de tractament com al moment del mateix tractament, mesures tècniques i organitzatives apropiades, com la pseudonimització, concebudes per aplicar de forma efectiva els principis de protecció de dades, com la minimització de dades, i integrar les garanties necessàries en el tractament.

2. Protecció de dades per defecte: el responsable del tractament aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades amb la intenció de garantir que, per defecte, solament siguin objecte de tractament les dades personals que siguin necessàries per a cada un dels fins específics del tractament.

3. Protecció de dades en el cicle de vida de la informació: les mesures que garanteixin la protecció de les dades personals seran aplicables durant el cicle complet de la vida de la informació.

4. Licitud, lleialtat i transparència: les dades personals seran tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat.

5. Limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i no seran tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats.

6. Minimització de dades: les dades personals seran adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per les quals són tractades.

7. Exactitud: les dades personals seran exactes i, si fos necessari actualitzar-les, s'adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin les dades personals que siguin inexactes pel que fa a les finalitats pels quals es tracten.

8. Limitació del termini de conservació: les dades personals seran mantingudes de manera que es permeti la identificació durant no més del temps necessari per a les finalitats del tractament.

9. Integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

10. Informació i formació: una de les claus per garantir la protecció de les dades personals és la formació i informació que es faciliti al personal involucrat en el tractament d'aquestes. Durant el cicle de vida de la informació, tot el personal amb accés a les dades serà convenientment format i informat sobre les seves obligacions en relació amb el compliment de la normativa de protecció de dades.

La Política de protecció de dades de l'entitat és comunicada a tot el personal pel responsable del tractament i posada a la disposició de totes les parts interessades.

En la seva conseqüència, la present Política de protecció de dades involucra a tot el personal responsable del tractament, que ha de conèixer-la i assumir-la, considerant-la com a pròpia, sent cada membre responsable d'aplicar-la i de verificar les normes de protecció de dades aplicables a la seva activitat, així com identificar i aportar les oportunitats de millora que consideri amb l'objectiu d'aconseguir l'excel·lència en relació amb el seu compliment.

Aquesta Política serà revisada per l'entitat, tantes vegades com es consideri necessari, per adequar-se, a tot moment, a les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Organització Empresarial Catalana de la Formació.

Adreça del responsable: C/ Roger de Llúria, 155 Entl. 3a 08037 Barcelona.

Finalitat: les teves dades seran utilitzades per poder atendre les teves sol·licituds i prestar-te els nostres serveis d’ensenyament en diverses matèries de caràcter tècnic i pràctic.

Publicitat: només t'enviarem publicitat amb la teva autorització prèvia, que podràs facilitar-nos a la casella corresponent.

Legitimació: únicament tractarem les teves dades amb el teu consentiment previ, que podràs facilitar-nos a la casella corresponent.

Destinataris: amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que et demanem.

Drets: tens dret a saber quina informació teva tenim, corregir-la i eliminar-la, tal com s’explica a la informació addicional disponible a la nostra pàgina web.

Copyright 2024 | Organització Empresarial Catalana de la Formació

Descarrega’t l’app: