S'han trobat 72 cursos
Nomines i seguretat social II
Continguts: 1. Gestió laboral. 1.1. L'empresa i la Seguretat Social. 2. Règim general de la seguretat social. 3. Inscripció de l'empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris. 4. El règim especial dels treballadors autònoms. 5. Llibres obligatoris. 6. El calendari laboral. 7. La contractació de treballadors. 8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes. 9. Suspensió de la relació contractual. 10. L'expedient del treballador. 11. Contractes bonificats. 12. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització. 13. Liquidacions. 13.1. Baixes per contingències comunes i professionals. 13.2. Retencions a compte de l'IRPF. 13.3. Retribucions en espècie i el seu tractament. 13.4. Situacions especials. 13.5. Incapacitat temporal i maternitat. 13.6. Contractació a temps parcial. 13.7. Cotització a la Seguretat Social. 13.8. Impresos oficials i terminis de presentació. 13.9. Omplir TC-1, TC-2. 13.10. Tipus de cotització 13.11. Ajornaments i recàrrecs. 13.12. Sistema RED. 14. L’extinció de la relació laboral: definició de criteris, Classificació, Tipus i efectes, Liquidació i quitança 15. Principals Prestacions del Sistema de Seguretat Social. 16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal.

-

30h

Ronda Francesc Camprodón, 1 1er A (Edifici Can Maurici), Vic

Ocupacional

Subvencionat

Nòmines i Seguretat Social II

Ofert per: INTAC VIC
Comptabilitat avancada
1. Recordatori de conceptes generals 1.1. Cas pràctic 2. Immobilitzat 2.1. Valoració dels immobilitzats 2.2. Amortització 2.2.1. Comptabilització. 2.2.2. Normativa fiscal de valoració. 3. Provisions i deterioraments de valor 3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor 3.1.1. El principi de prudència 3.2. Principals provisions en el PGC 3.2.1. Tractament comptable inicial i posterior 3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC 3.3.1. Tractament comptable inicial i posterior 3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en e l'Impost de Societats 3.4.1. Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles. 4. Moneda estrangera. 4.1. Concepte d’operació en moneda estrangera 4.1.1. Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior. 4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera. 4.2.1. Diferències de canvi 4.2.2. Partides monetàries i no monetàries. 4.3. Tractament comptable de les operacions 4.3.1. En el moment de realitzar-se 4.3.2. En el moment final Ajustaments a final d’exercici 5. Valors mobiliaris 5.1. Concepte de valors mobiliaris 5.2. Principals tipus de valors 5.2.1. Instruments de patrimoni 5.2.2. Instruments de deute 5.3. Classificació dels instruments financers actius en PCG 5.3.1. Informació que ens aporta la classificació 5.3.2. Grups 5.4. Classificació dels instruments financers actius en PCG de Pymes 5.4.1. Grups 5.5. Concepte de cost amortitzat 5.5.1. El tipus d’interès efectiu 5.5.2. Significat 5.5.3. Càlcul 5.6. Tractaments dels costos inicials de les operacions 5.7. Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d’exercici. 6. Comptabilització de l'Impost de societats. 6.1. Diferència entre impostos directe i impostos indirectes 6.1.1. Principals impostos de cada tipus 6.2. Definició de l'Impost de Societat 6.2.1. Àmbit d’aplicació 6.2.2. Base imposable 6.2.3. Tipus impositiu 6.3. Diferències entre el resultat comptable i la base imposable 6.3.1. Tipus de diferències: Permanents i temporànies. 6.3.2. Diferències entre unes i altres. 6.4. Comptabilització de l'impost 6.4.1. Impost corrent 6.4.2. Impost diferit 6.4.3. Actius i passius per diferències impositives. 6.5. Bases imposables negatives 6.5.1. Compensació 6.5.2. Crèdit impositiu

-

30h

Ronda Francesc Camprodón, 1 1er A (Edifici Can Maurici), Vic

Ocupacional

Subvencionat

Eines de coaching nivell 1

Ofert per: INTAC VIC
Community Manager
Continguts: 1. Social Media i Community Management 1.1. Xarxes socials i comunitats. 1.2. Fixar els objectius d'un projecte Online: Acquisition, engagement, conversion, fidelization. 1.3. La figura del Community Manager: funcions i responsabilitats. 1.4. Com dinamitzar comunitats on line. 1.5. Com treballar continguts en social media. 2. Estratègia i creació del Pla de Mitjans Socials 3. Facebook 3.1. Facebook. Característiques principals. 3.2. Fanpages a Facebook: Com gestionar-les? Com fer-les créixer? 3.3. Engagement. Com aconseguir engagement amb la comunitat? 3.4. Pestanyes i aplicacions a Facebook. 4. Twitter 4.1. Twitter. Característiques principals 4.2. Llenguatge específic de Twitter. 4.3. Com augmentar el número de followers. 5. Pinterest, Youtube, Linkedin, imatge social i vídeo màrqueting 5.1. Pinterest, la plataforma visual. 5.2. Google+: Característiques principals. 5.3. LinkedIn. Característiques principals. 5.4. Gestionar els contactes a Linkedin. 5.5. Com elaborar i optimitzar un CV a Linkedin (com millorar un extracte amb paraules clau). 5.6. Imatge social: Instagram, Flikr. Pinterest (la plataforma visual per a e-commerce). 5.7. Principis del videomàrqueting. YouTube, Vimeo i Vine. 6. Eines del Community Manager 6.1. HootSuite i TweetDeck. 6.2. Isuu, Slideshare i Prezi: compartir presentacions i pdfs. 6.3. Mailchimp: disseny de newsletters i e-mailing. 7. Mètriques i estratègies de Social Media 7.1. Mètriques i KPIs de Social Media. 7.2. Analítica i monitorització en el camp del Social Media

-

50h

Ronda Francesc Camprodón, 1 1er A (Edifici Can Maurici), Vic

Ocupacional

Subvencionat

Community manager

Ofert per: INTAC VIC
ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA RELACIÓ AMB EL CLIENT
Durada de la formació associada: 800 hores Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives: MF0975_2: Tècniques de recepció i comunicació. (90 hores) MF0976_2: (Transversal) Operacions administratives comercials. (160 hores) • UF0349: (Transversal) Atenció al client en el procés comercial. (40 hores) • UF0350: (Transversal) Gestió administrativa del procés comercial. (80 hores) • UF0351: (Transversal) Aplicacions informàtiques de gestió comercial. (40 hores) MF0973_1: (Transversal) Enregistrament de dades. (90 hores) MF0978_2: (Transversal) Gestió d'arxius. (60 hores) MF0977_2: Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client. (90 hores) MF0233_2: (Transversal) Ofimàtica. (190 hores) • UF0319: (Transversal) Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic. (30 hores) • UF0320: (Transversal) Aplicacions informàtiques de tractament de textos. (30 hores) • UF0321: (Transversal) Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul. (50 hores) • UF0322: (Transversal) Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals. (50 hores) • UF0323: (Transversal) Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d’informació. (30 hores) MP0079: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’activitats administratives de recepció i relació amb el client. (120 hores)

-

800h

Ronda Francesc Camprodón, 1 1er A (Edifici Can Maurici), Vic

Ocupacional

Subvencionat

Activitats administratives en la relació amb el client

Ofert per: INTAC VIC

®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació