Francès A2.B (Elemental 2B)


Curs ofert per:


Propera edició: 07/09/2022

75h

General Weyler, 103, Badalona

16 places disponibles

Transversal (PT)

Francès A.2.B.

Curs de Francès A2.B (Elemental 2B) 100% subvencionat on podràs comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediat.

Objectius:


Objectius generals: - Capacitar a l'alumnat per utilitzar el idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com a escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent. - Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). Objectius específics: - Competències pragmàtiques: funcional i discursiva. Comprensió oral - Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals i el registre, formal o informal, dins de l'estàndard, de missatges breus, clars i senzills, contextualitzats i sobre assumptes coneguts. - Extreure la informació essencial i els punts principals de missatges gravats o emesos per mitjans audiovisuals, sobre assumptes quotidians contextualitzats, pronunciats amb claredat, en bones condicions acústiques i sempre que existeixi la possibilitat de tornar a escoltar algunes parts més difícils. Expressió oral - Produir intervencions comprensibles, adequades i coherents per complir les funcions bàsiques de comunicació i les relacionades amb els seus interessos. - Utilitzar un repertori lingüístic bàsic però suficient per fer-se comprendre, encara que amb un control encara limitat, amb necessitat de pauses, reformulacions, gestos i suport gràfic. Comprensió escrita - Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals i detalls rellevants, el registre, formal o informal dins de l'estàndard, de correspondència personal habitual, així com de textos senzills sobre temes quotidians, recolzant-se en el context, el reconeixement de l'estructura i la disposició gràfica. - Localitzar informació específica en llistats, anuncis, diaris, pàgines web, etc. I entendre normes o instruccions senzilles, de seguretat, d'ús d'un aparell, etc. Expressió escrita - Escriure missatges i textos senzills, relatius a aspectes concrets coneguts, adequats a la situació de comunicació, en un registre neutre i amb un control limitat dels recursos lingüístics. - Organitzar els textos i cohesionar-los amb recursos elementals, respectant raonablement les convencions del llenguatge escrit. Interacció oral i escrita - Realitzar intercanvis senzills, sense molt esforç i de manera eficaç, i participar activament en converses relacionades amb situacions de comunicació habituals, personals o professionals, utilitzant un llenguatge estàndard i amb l'ajuda dels interlocutors. - Comprendre i escriure notes, missatges breus o cartes senzilles, així com missatges rutinaris de caràcter social, adequats a a la situació de comunicació, utilitzant una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control limitat dels recursos lingüístics,reconeixent i utilitzant els formats i les convencions d'aquests tipus d'escrits. Competència sociocultural i sociolingüística - Conèixer els aspectes socioculturals i les convencions socials més rellevants en la vida diària, així com els referits al propi àmbit, amb la finalitat de plasmar-los en el seu comportament i comunicació. - Reconèixer i utilitzar les fórmules de salutació, de cortesia i de tractament més habituals. - Utilitzar un registre formal i informal, bàsic però cura, en llengua estàndard i reconèixer algunes expressions col·loquials d'ús freqüent, així com referències culturals elementals relacionades amb la vida quotidiana. - Comprendre els gestos, comportaments i valors diferents als propis, que s’amgauen en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents. Competència lingüística - Aconsegu

Temari:


1. Grammaire : Le futur La comparaison des qualités, des quantités et des actions Vocabulaire : Le travail, l'éducation et la formation, le changement Situations orales : Parler du futur à propos de domaines déjà étudiés Faire des projets Exprimer l'inquiétude, rassurer Faire une proposition Phonétique : Différenciation des voyelles nasales Écrit : Compréhension de comptes rendus Rédaction de la partie "études et formation d'un CV" Développer brièvement une opinion sur un sujet d'éducation Civilisation : L'enseignement en France 2. Grammaire : Les pronoms "y" et "en" L'expression de la condition Vocabulaire : L'entreprise, le travail Situations orales : Relater le contenu d'un bref article de presse, faire un bref commentaire de cet article Choix et achat d'un vêtement Exprimer des goûts et des préférences Faire des suppositions Phonétique : Rythme et enchaînent pronom "en" Écrit : compréhension : extraits de magazines : exemples de création de petites entreprises Lettre de demande d'emploi Rédaction de la partie "expérience professionnelle d'un CV", lettre de motivation. Civilisation : Le travail en France 3. Grammaire : Le subjonctif (emploi lié à quelques verbes) L'expression de la quantité Vocabulaire : L'administration, la politique Situations orales : Exposer brièvement un fait et porter un jugement sur ce fait Accuser, défendre quelqu'un Interdire, demander une autorisation Proposer de faire quelque chose, refuser, insister Phonétique : Différenciation des formes du présent de l'indicatif et du subjonctif Écrit : compréhension : extraits de presse : articles relatant des interdictions / Articles de presse sur la vie politique. Rédaction : Contester ou approuver une décision ou un fait. Civilisation : L'organisation administrative et politique de la France 4. Grammaire : Les propositions relatives introduites par "que, qui, où" Les adverbes La forme "en + participe présent" Vocabulaire : La télévision et la radio La presse écrite Situations orales : Donner son avis sur un programme de télévision ou de radio / choisir un programme Donner des instructions Porter un toast Accueillir quelqu'un Raconter une histoire Phonétique : Formes familières contractées "T'es où?" / Intonation de la surprise Écrit : Programme de télévision, articles de presse : événements insolites Faire un programme, présenter un fait d'après les indications orales. Civilisation : La télévision et la presse en France. 5. Grammaire : Emploi et conjugaison des quatre temps de l'indicatif : le présent, passé composé, imparfait et futur. Vocabulaire : L'apprentissage d'une langue étrangère Connaissance et souvenir Situations orales : Parler de son apprentissage du français langue étrangère Raconter une rencontre et ses circonstances Demander et donner des nouvelles de quelqu'un Dire si on connaît, si on se souvient Choisir une activité de loisir Prononciation : Rythmes de la construction négative Prononciation des participes passés en [y] Marques du présent, du passé composé et du futur Écrit : Test sur les façons d'apprendre Lettre de prise de contact Récit de rencontres Rédaction de lettres ou de messages de prise de contact Civilisation : Les rencontres et modes de comportements / La vie de quartier dans les grandes villes / Les relations amicales 6. Grammaire : Les pronoms objets directs / indirects Vocabulaire : La fête et les animations locales La cuisine Situations orales : Parler d'une fête Exposer une recette de cuisine Retrouver quelqu'un / Aborder quelqu'un Exprimer des goûts et des préférences Prononciation : L'enchaînement des groupes avec pronoms compléments Écrit : Programme et descriptif de fête - Célébrations Compréhension et rédaction de recettes de cuisine Rédaction d'un projet de fête Civilisation : Le calendrier - Temps forts et animations de la ville de Bourges Fêtes traditionnelles importées ; fêtes francophones Un

Horari:

Grup 2 (codi 29.01)

07/09/2022 - 27/10/2022

16 places disponibles


dl.18:00 - 20:30

dm.18:00 - 20:30

dc.18:00 - 20:30

dj.18:00 - 20:30

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de Merit School:

Anglès B1.A

General Weyler, 103, Badalona

75h

Activitats administratives en la relació amb el client

General Weyler, 103, Badalona

680h

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

General Weyler, 103, Badalona

430h

Gestió comercial de vendes

General Weyler, 103, Badalona

570h

Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web

General Weyler, 103, Badalona

590h

Anglès A1.A (Beginner 1A)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Intermediate English Conversation (B1)

General Weyler, 103, Badalona

25h

Alemany inicial A1.A

General Weyler, 103, Badalona

75h

Alemany inicial A1.B

General Weyler, 103, Badalona

75h

Francès A1.A (Inicial 1A)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Alemany elemental A2.A

General Weyler, 103, Badalona

75h

Francès A1.B (Inicial 1B)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Francès A2.A (Elemental 2A)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Anglès A1.B (Beginner 1B)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Operacions de Venda

General Weyler, 103, Badalona

160h

Organització comercial

General Weyler, 103, Badalona

120h

Gestió de la força de vendes i equips de comercials

General Weyler, 103, Badalona

90h

Promocions en espais comercials

General Weyler, 103, Badalona

70h

Anglès professional per a activitats comercial

General Weyler, 103, Badalona

90h

Anglès A2.A (2A)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Anglès A2.B (2B)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Anglès B1.A (3A)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B1.B (3B)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B1.C (4A)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B1.D (4B)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B2.A (5A)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B2.B (5B)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Intermediate English Conversation (B1)

General Weyler, 103, Badalona

25h

Anglès C1.B (7B)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B2.C (6A)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B.2.D (6B)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès C1.A (7A)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès C1.C (8A)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Comunicació en llengües estrangeres Alemany N2 (A1 & A2 )

General Weyler, 103, Badalona

180h

Comunicació en llengües estrangeres Francès N2 (A1 & A2 )

General Weyler, 103, Badalona

180h

Comunicació en llengües estrangeres Anglès N2 (A1 & A2)

General Weyler, 103, Badalona

180h

Comunicació en llengües estrangeres Anglès N3 (B1.1 & B1.2)

General Weyler, 103, Badalona

180h

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació