Especialització Tributació Assessorament Fiscal Nivell II


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

44h

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

-

Sectorial (PS)

Especialització Tributació Assessorament Fiscal Nivell II

Aquesta acció formativa forma part d'un itinerari formatiu compost per dos cursos d'especialització de nivell I i II. Aquesta segona part pretén oferir els coneixements teòrics i pràctics més rellevants sobre fiscalitat i tributació, que permetran als participants adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'assessorament en l'àmbit tributari així com millorar i actualitzar els seus coneixements i garantir la seva competència.

Dirigit a:


Va dirigit majoritàriament a treballadors ocupats, encara que també permet la participació de treballadors en situació de desocupació

Objectius:


Generals Aquesta acció formativa forma part d'un itinerari formatiu compost per dos cursos d'especialització de nivell I i II. Aquesta segona part pretén oferir els coneixements teòrics i pràctics més rellevants sobre fiscalitat i tributació, que permetran als participants adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'assessorament en l'àmbit tributari així com millorar i actualitzar el seus coneixements i garantir la seva competència. Específics -Adquirir les capacitats per poder desenvolupar tasques d'assessorament fiscal. - Conèixer les característiques generals de l' impost de l' IVA i el seu àmbit d'aplicació - Conèixer la regulació dels procediments d'Inspecció Tributària i afrontar amb seguretat les actuacions d'Inspecció Tributària a l' empresa, segons la normativa tributària. - Analitzar li principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable aparegudes al llarg de l'exercici en curs. - Analitzar i donar compliment donar compliment a l'obligatorietat establerta en l'art. 29 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme - Conèixer amb detall, l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP), i l'Impost sobre Successions i Donacions (ISD), dos dels impostos cedits a les autonomies.

Temari:


1.- Fiscalitat IVA - Règim General. - Naturalesa i àmbit d'aplicació. - Operacions intracomunitàries. - IVA. Operacions interiors. Normes que el regulen, naturalesa i característiques. - Regles de localització. - El model 349. - Operacions internacionals. - Base imposable. - Tipus impositius. - Deduccions. Regles especials-prorrata. - Modificació de base imposable de crèdits incobrables. - Devolucions. - Règims especials. - Obligacions formals. - Gestió de l'impost. - Règims objectius de tributació; mòduls IVA. 2.- Planificació Inspecció Fiscal - Afrontar amb seguretat les actuacions d'inspecció tributària a la seva empresa, segons la normativa aplicable. - Conèixer la regulació dels procediments d'Inspecció Tributària en les empreses. - Determinar quins són els motius més freqüents pels quals l'Agència Tributària emprèn un Inspecció Tributària. - Reconèixer quina és la documentació requerida en cas d'Inspecció Tributària. - Obtenció d'informació a través de tercers (bancs, clients, proveïdors). - El que implica l'adopció de mesures cautelars, i la compareixença de l'empresa davant la inspecció. 3.- Actuacions i procediment d' Inspecció Fiscal - Organització de la inspecció i planificació de les actuacions inspectores. - Organització de la Inspecció. - Drets i deures del personal inspector. - Planificació de les actuacions inspectores. - Pla de control tributari. - La denuncia pública. - Aspectes generals. - Funcions dels òrgans d'Inspecció. - Obligats tributaris que han d'atendre la Inspecció. - El representant davant la Inspecció. - Facultats de la Inspecció dels Tributs. - Lloc i horari de les actuacions inspectores. - Documentació de les actuacions. - L'informe preceptiu en cas de presumpte delicte contra la Hisenda Pública. - L'expedient electrònic i les notificacions. - Procediment inspector. - Objecte del procediment. - Inici. Extensió i abast. - Desenvolupament. Durada. Interrupcions i dilacions. Tràmit d'audiència. - Adopció de mesures cautelars. - Finalització: Actes d'Inspecció: amb acord, de conformitat i de disconformitat. Liquidacions derivades de les actes: definitives i provisionals. Altres formes de finalització del procediment. - Disposicions especials del procediment inspector. - Comprovació de les entitats que tributen en règim de consolidació fiscal. - Estimació indirecta. - La simulació en l'àmbit tributari. - Declaració de conflicte en l'aplicació de la norma tributària (casos de frau de llei). -Altres actuacions inspectores. - Actuacions d'obtenció d'informació. Procediment específic d'entitats bancàries. - Actuacions de comprovació limitada. - Altres actuacions, especialment relacionades amb l'aplicació de l'impost sobre societats. - Especialitats del procediment sancionador. - Interrupció de la prescripció per a la imposició de sancions. - Tramitació separada del procediment sancionador. - Tramitació conjunta amb el procediment inspector. 4.- Novetats fiscal Aspectes a tenir en compte en el tancament de l'exercici . Novetats fiscals - Impost de societats. - IVA. - IRPF. - Impost sobre el Patrimoni. - Altres Impostos. - Altres novetats. 5.- Prevenció de Blanqueig de Capital - Introducció i Normativa en la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. - Mesures preventives; Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. - Obligacions d'informació, formació i protecció. - Mitjans de pagament. - Òrgans de supervisió i inspecció de les obligacions. - Infraccions , sancions i procediment sancionador. - Operacions i serveis relacionats amb el blanqueig de capitals. 6.-Impost sobre successions i donacions i Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i Impostos Municipals. - Impost sobre

Horari:

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de THE CORNER:

La tutoria i les entrevistes amb les famílies

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

15h

Sistemes de gestió de qualitat als centres educatius

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

15h

BigData I

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

BigData II

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

100h

Anglès A.2.B.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

75h

Anglès A.1.B.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

75h

Especialització Tributació Assessorament Fiscal Nivell I

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

44h

Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1)

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Anglès B.1.D.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Adaptació a la Norma ISO en un centre educatiu

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

6h

Comunicació i publicitat

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Community manager

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

50h

Anglès B.2.B.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Anglès B.2.A.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Anglès B.2.D.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Anglès B.1.A

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Com elaborar un pla de màrqueting digital

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

50h

Nòmines i seguretat social

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Intensiu d'estiu - Anglès A2

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

75h

Intensiu d'estiu - Anglès B2

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Intensiu d'estiu - Anglès B1

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Intensiu d'estiu - Anglès C1

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Educació Inclusiva: Dislèxia

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

20h

A.2.A.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

75h

Les intel·ligències múltiples a l'aula de la teoria a les programacions

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

20h

La tutoria i les entrevistes amb les famílies

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

15h

Gestió restaurativa de les relacions i el conflicte

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

6h

Anglés A.2.A

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

75h

Big Data I

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

Informació i atenció turística en llegua extrangera: Anglès

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Informació i atenció turística en llengua extrangera: Anglès B1

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Educació inclusiva: autisme

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

35h

Anglès C.1.C.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Anglès B.2.A.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Comptabilitat bàsica

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Anglès B.2.D.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Fotografia digital i tractament d'imatges

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

35h

Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès. A1+

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès. B1.+

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Fotografia digital i tractament d'imatge. Nivell avançat

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

Anglès B.1.D.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Community manager

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

50h

Comptabilitat avançada

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Educació Inclusiva: dislèxia

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

20h

Creació i manteniment de pàgines web (avançat)

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1)

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

Comptabilitat informatitzada

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

Mètode globalitzat. Treball per projectes

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

20h

Neurociència i creativitat

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

15h

Educació inclusiva: TDA

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

20h

Educació inclusiva: autisme

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

35h

Presentacions orals tècniques en anglès B2B

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Neurociència i creativitat. Nivell II

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

25h

La gamificació en l’aprenentatge

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

20h

Eines google

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Formació de formadors

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Anglès A.2.B

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

75h

Gestió financera

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Fiscalitat operativa

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Gestió de tresoreria

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

Eines per a la prevenció i la detecció de l’assetjament escolar

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

15h

Altes capacitats: intervenció educativa.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Especialització Pràctica Processal Laboral Nivell I

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

44h

Presentacions orals tècniques en anglès B1A

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació