TPC:PART COMÚ + PART ESPECIFICA PER OFICI


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

60h

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

-

Sectorial (PS)

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic, segons normativa), Recurs preventiu

Prevenció de riscos laborals, Tarjeta Professional de la construcció, estructures metàliques, seguretat, formació contínua, bàsica i especialitat segons conveni de construcció. Manteniment, senyalització obra, protecció

Objectius:


Objectiu general: - Adquirir, d'acord als continguts formatius desenvolupats per l'IV Conveni col·lectiu general del sector de la construcció, els coneixements que es requereixen per a l'acompliment de les funcions de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals, conforme a l'establert sobre aquest tema en el reglament dels serveis de prevenció, per a aquelles activitats en obres de construcció incloses en l'annex i del citat reglament. Objectius específics: - Assimilar els conceptes preventius fonamentals i la relació existent entre ells. - Conèixer la configuració del marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals, així com alguna de la reglamentació de caràcter tècnic amb disposicions en aquesta matèria. - Distingir els aspectes generals de la llei de prevenció de riscos laborals i els trets fonamentals de la normativa de prevenció d'aplicació específica al sector de la construcció. - Identificar els riscos més freqüents que poden originar-se en els llocs de treball i conèixer les mesures preventives d'aplicació general. - Realitzar les avaluacions dels riscos elementals que poden originar-se en les obres i establir les mesures preventives elementals i complementàries per al seu control. - Conèixer els mecanismes per promoure i fomentar la integració de la prevenció durant el desenvolupament de les activitats. - Comprendre els criteris i requisits que han de regir els processos de planificació i organització d'una obra prenent com a base les consideracions relatives a la seguretat i la salut dels treballadors. - Gestionar els recursos mínims necessaris (humans i materials) per dur a terme els primers auxilis i les primeres intervencions en situació d'emergència. - Distingir els aspectes fonamentals de la gestió preventiva en les empreses que realitzen activitats en el sector de la construcció. - Conèixer els diferents organismes públics que duen a terme actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals, així com els mecanismes legals de participació i consulta dels treballadors en aquesta matèria.

Temari:


1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut. 1.1. El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc. 1.2. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties. professionals. Altres patologies derivades del treball. 1.3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria. 2. Riscos generals i la seva prevenció. 2.1. Riscos lligats a les condicions de seguretat. 2.2. Riscos lligats al medi ambient del treball. 2.3. La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral. 2.4. Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual. 2.5. Planes d'emergència i evacuació. 2.6. El control de la salut dels treballadors. 3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció. 3.1. Diferents fases d'obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, bastides, plataformes de treballa, escales, etc.) 3.2. Implantació d'obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals, etc. 4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos. 4.1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball. 4.2. Organització preventiva del treball: “rutines” bàsiques. 4.3. Documentació: recollida, elaboració i arxiu. 4.4. Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de seguretat i salut, treballadors designats, etc.) 5. Primers auxilis. 5.1. Procediments generals. 5.2. Pla d'actuació.

Horari:

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de ICEI FORMACIO:

Mesures preventives en treballs en alcada.

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

8h

Activitats auxiliars de comerç

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

270h

Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

680h

Activitats auxiliars de magatzem

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

210h

COMMUNITY MANAGER

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

50h

CARRETONS RENOVACIO UNE

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

6h

ANGLES A. 1 A

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

75h

ANGLES A. 1 B

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

75h

WORD 2016 INICIAL (grup 1)

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

45h

WORD AVANÇAT

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

45h

ACTUALITZACIO PLATAFORMES (PEMP)

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

8h

NOMINES I SEGURITAT SOCIAL

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

30h

CARRETONS UNE

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

24h

PLATAFORMES (PEMP)

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

12h

ANGLES B. 2.A

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

60h

SOLDADURA TIG

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

60h

CP AUXILIAR SOCIOSANITARIO MF1016

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

100h

COMPTABILITAT INFORMATITZADA

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

40h

MF1019 del CP ATENCIO SOCIOSANITARIO A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES (SSCS0208)

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

130h

EXCEL INICIAL

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

45h

MF1017 del CP ATENCIO SOCIOSANITARIO A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES (SSCS0208)

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

70h

MF1018 del CP ATENCIO SOCIOSANITARIO A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES (SSCS0208)

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

70h

MP0029 mòdul pràctiques del CP ATENCIO SOCIOSANITARIO A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES (SSCS0208)

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

100h

MINDFULNESS

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

30h

MICROSOFT EXCEL 2016 NIVELL AVANÇAT

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

45h

MOS 77-729: MICROSOFT POWERPOINT 2016

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

35h

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

30h

MOS 77-731: Microsoft Outlook 2016

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

35h

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

45h

ANGLÈS B2.B

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

60h

Transpalet : Elèctrica o Apilador , Manual i de Conductor a bord

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

10h

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa)

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

30h

Resolució de conflictes

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

30h

CURES AUXILIAR D'INFERMERIA EN GERIATRIA

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

20h

Operador/a de plataformes mòbils de personal (PEMP)

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

12h

MANIPULACIO D'ALIMENTS

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

10h

COCTELERIA

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

20h

Mesures preventives en treballs en alçada

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

8h

PRIMERS AUXILIS

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

30h

OPERADOR DE CARRETONS UNE58451

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

24h

Operació de carretons norma une 58451

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

24h

ANGLES A1.A

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

75h

OPERADOR/A DE RETROEXCAVADORA

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

130h

MOS 77-727 Microsoft Excel 2016 nivell avançat

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

75h

MOS 77-727 Microsoft Excel 2016 nivell inicial

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

45h

COMPTABILITAT BÀSICA

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

60h

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

45h

COMPTABILITAT AVANÇADA

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

60h

MOS 77-729 Microsoft PowerPoint 2016

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

35h

COMMUNITY MANAGER

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

50h

CATALÀ BÀSIC

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

45h

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL (PART I)

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

30h

MOS 77-726: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL AVANÇAT

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

45h

MESURES PREVENTIVES EN TREBALLS EN ALÇADA

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

8h

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL (PART II)

C/ Santa Eulalia 174, Hospitalet de Llobregat, l'

30h

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació