Alemany A.1.A.


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

75h

, Rubí

-

Transversal (PT)

Alemany A.1.A.

Dirigit a:


Va dirigit majoritàriament a treballadors ocupats, encara que també permet la participació de treballadors en situació de desocupació

Objectius:


- Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre. Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). OBJECTIUS ESPECÍFICS: Competències pragmàtiques: funcional i discursiva. Comprensió oral - Identificar la intenció comunicativa, la idea principal i els punts principals de missatges orals breus sobre temes familiars i de la vida quotidiana, emesos en situació de comunicació. Directa, molt a poc a poc, amb pauses i amb possibilitat de repeticions o aclariments. - Comprendre el sentit global i confirmar detalls predictibles en textos orals breus i senzills, emesos per mitjans tècnics i articulats, en bones condicions acústiques, molt a poc a poc, amb claredat, pauses i sent possible la repetició. Expressió oral - Realitzar intervencions breus i senzilles, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació més immediates previstes a la programació, en un registre neutre, amb pauses i interrupcions considerables, amb un repertori i control molt limitat dels recursos lingüístics i recorrent al suport gràfic i de comunicació gestual. Comprensió escrita - Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals, la informació específica predictible i el registre formal o informal de textos breus i senzills en llengua estàndard, recolzant-se en la informació visual i el context. Expressió escrita - Oferir informació personal per escrit, emplenar formularis senzills i transcriure informació. - Escriure missatges i textos breus i senzills, relatius a aspectes quotidians concrets, adequats a la situació de comunicació, amb una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control molt limitat dels recursos lingüístics. Interacció oral i escrita - Participar en converses senzilles relacionades amb situacions de comunicació habituals, sempre que el interlocutor parli a poc a poc, amb claredat i es puguin sol?licitar aclariments o repeticions. - Comprendre i escriure missatges i textos breus de caràcter personal i social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització elemental, un registre neutre i amb un control molt limitat dels recursos lingüístics. Competència sociocultural i sociolingüística - Familiaritzar-se amb els aspectes socials més rellevants de les situacions de la vida quotidiana i personal amb la finalitat de fer un ús bàsic apropiat de la llengua i adequat a la situació comunicativa. - Reconèixer i utilitzar les formes de relació i tractament social més usuals, dins d'un registre estàndard. - Comprendre els comportaments i valors diferents als propis que subjeuen en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents. Competència lingüística - Utilitzar un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals previstes en aquest programa. - Aconseguir un control molt limitat dels recursos lingüístics, amb els possibles errors sistemàtics propis del nivell. Competència estratègica - Desenvolupar estratègies de treball personal i autònom utilitzant diverses fonts de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin plantejar un aprenentatge al llarg de la vida. - Participar activament en el procés d'aprenentatge en col?laboració amb el formador i altres alumnes, progressant cap a un aprenentatge autònom. - Avaluar les produccions pròpies i les dels altres, analitzant errors i dificulta

Temari:


A. Vocabulari Identificació personal: Lèxic bàsic relacionat amb la informació personal: nom, cognom, edat, professió, estat civil, nacionalitat, adreça.. Lèxic propi dels documents més habituals de la informació personal: passaport, documents identificatius Els nombres. L'alfabet. Lèxic bàsic relacionat amb el caràcter, les habilitats i la descripció física de les persones. Lèxic relacionat amb la vestimenta i accessoris. Habitatge, llar i entorn: L'habitatge: tipus, ubicació, parts i distribució. Mobiliari, objectes i utensilis. La ciutat: situació, parts, carrers, edificis, espais verds i monuments. Divisió territorial del país o països de la llengua objecto d'estudi. Activitats de la vida diària: Lèxic relacionat amb les fraccions del temps: anys, mesos, setmanes, dies, parts del dia i l'hora. Lèxic bàsic relacionat amb les activitats a la casa, en el treball o en centres escolars. Temps lliure i oci: Lèxic bàsic relacionat amb les activitats: esports, activitats culturals Llocs d'oci: teatre, museu, platja Viatges: Mitjans de transport. Noms de països. Relacions humanes i socials: o Lèxic relacionat amb els membres d'una família. Salut i cures físiques: Parts del cos. Símptomes i malalties. Educació: Lèxic relacionat amb les activitats de l'aula i material escolar. Compres i activitats comercials: Noms d'objectes d'ús personal més usuals. Establiments comercials. Preu, monedes, formes de pagament Alimentació: Lèxic relacionat amb els aliments i tipus d'envasos. Noms d'utensilis relacionats amb el menjar. Quantitats, pesos i mesures. Béns i serveis: Serveis privats i públics: bancs, correus, Llengua i comunicació: Lèxic bàsic relacionat amb l'aprenentatge d'un idioma. Diferents idiomes del món. Mitjans de comunicació: televisió, radio Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient: Fenòmens atmosfèrics i climàtics. Ciència i tecnologia: Lèxic relacionat amb el telèfon. Lèxic bàsic relacionat amb l'ordinador, Internet i altres mitjans de comunicació. B. Cultura dels països de parla alemanya Identificació personal: Noms i cognoms més freqüents. Nombre i ordre dels cognoms. Gestos per saludar i acomiadar-se. Habitatge, llar i entorn: Tipus d'habitatge més comuns. Aspectes geogràfics bàsics. Activitats de la vida diària: La puntualitat. Elements socials. Temps lliure i oci: Activitats d'oci i temps lliure més comuns. Referents artístic-culturals. Celebracions i cerimònies més significatives Viatges: Hàbits cívics: normes de conducció, etc. Destinacions turístiques més populars. Relacions humanes i socials: Usos i costums de la vida familiar. L'estructura familiar. Compres i activitats comercials: o Hàbits de consum. Alimentació: Gastronomia i hàbits d'alimentació. Menjars típics para determinades festes. Béns i serveis: Horaris de tendes, bancs, etc. Ciència i tecnologia: Presència de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. C. Estructures gramaticals Les competències lingüístiques de fonologia, ortografia i gramàtica són un mitjà per ajudar a comunicar-se i s'adquireixen a través de tasques en les quals entre el seu ús. Amb la finalitat de comprendre i produir textos - es diu text a tota seqüència discursiva oral o escrita - s'analitzen les propietats del text: - Adequació. Intencionalitat comunicativa. Context i situació. Registre i nivell de llengua. Coherència textual. Estructuració del contingut. Idees principals i secundàries. Selecció lèxica i funcions del llenguatge. Cohesió textual. Elements prosòdicos i ortogràfics (entonació i puntuació). Recursos de recurrència (pronoms, el·lipsis de substantius, sinonímia, camps semàntics...) Marcadors del discurs: - Marcadors espacials (d'ubicació). - Marcadors temporals (per expressar accions successives). - Marcadors o connectors textuals entre oracions coordinades i subordinades. - Marcadors o connectors textuals d'enllaç i relació lògica entre oracions o paràgr

Horari:

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de CEMFORMACIÓ:

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació