Alemany elemental A2.A


Curs ofert per:


Propera edició: 26/09/2022

75h

General Weyler, 103, Badalona

18 places disponibles

Transversal (PT)

Alemany A.2.A.

Curs d'Alemany elemental A2.A 100% subvencionat on l’alumne podrà comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes importants (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació).

Objectius:


Objectius generals: - Capacitar a l'alumnat per utilitzar el idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com a escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent. - Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). Objectius específics: - Competències pragmàtiques: funcional i discursiva. Comprensió oral - Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals i el registre, formal o informal, dins de l'estàndard, de missatges breus, clars i senzills, contextualitzats i sobre assumptes coneguts. - Extreure la informació essencial i els punts principals de missatges gravats o emesos per mitjans audiovisuals, sobre assumptes quotidians contextualitzats, pronunciats amb claredat, en bones condicions acústiques i sempre que existeixi la possibilitat de tornar a escoltar algunes parts més difícils. Expressió oral - Produir intervencions comprensibles, adequades i coherents per complir les funcions bàsiques de comunicació i les relacionades amb els seus interessos. - Utilitzar un repertori lingüístic bàsic però suficient per fer-se comprendre, encara que amb un control encara limitat, amb necessitat de pauses, reformulacions, gestos i suport gràfic. Comprensió escrita - Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals i detalls rellevants, el registre, formal o informal dins de l'estàndard, de correspondència personal habitual, així com de textos senzills sobre temes quotidians, recolzant-se en el context, el reconeixement de l'estructura i la disposició gràfica. - Localitzar informació específica en llistats, anuncis, diaris, pàgines web, etc. I entendre normes o instruccions senzilles, de seguretat, d'ús d'un aparell, etc. Expressió escrita - Escriure missatges i textos senzills, relatius a aspectes concrets coneguts, adequats a la situació de comunicació, en un registre neutre i amb un control limitat dels recursos lingüístics. - Organitzar els textos i cohesionar-los amb recursos elementals, respectant raonablement les convencions del llenguatge escrit. Interacció oral i escrita - Realitzar intercanvis senzills, sense molt esforç i de manera eficaç, i participar activament en converses relacionades amb situacions de comunicació habituals, personals o professionals, utilitzant un llenguatge estàndard i amb l'ajuda dels interlocutors. - Comprendre i escriure notes, missatges breus o cartes senzilles, així com missatges rutinaris de caràcter social, adequats a a la situació de comunicació, utilitzant una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control limitat dels recursos lingüístics,reconeixent i utilitzant els formats i les convencions d'aquests tipus d'escrits. Competència sociocultural i sociolingüística - Conèixer els aspectes socioculturals i les convencions socials més rellevants en la vida diària, així com els referits al propi àmbit, amb la finalitat de plasmar-los en el seu comportament i comunicació. - Reconèixer i utilitzar les fórmules de salutació, de cortesia i de tractament més habituals. - Utilitzar un registre formal i informal, bàsic però cura, en llengua estàndard i reconèixer algunes expressions col·loquials d'ús freqüent, així com referències culturals elementals relacionades amb la vida quotidiana. - Comprendre els gestos, comportaments i valors diferents als propis, que s’amaguen en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents. Competència lingüíst

Temari:


1. Vocabulari Identificació personal: Lèxic bàsic relacionat amb el caràcter, les habilitats i la descripció física de les persones. Lèxic relacionat amb la vestimenta i accessoris. Habitatge,llar i entorn: L'habitatge: tipus, ubicació, parts i distribució. Mobiliari, objectes i utensilis. Activitats de la vida diària: Lèxic bàsic relacionat amb les activitats a la casa, en el treball o en centres escolars. Viatges: Lèxic relacionat amb el turisme i l'emigració. Tipus de viatges: treball, plaure, estudi. Relacions humanes i socials: Lèxic relacionat amb l'amistat, els sentiments, l'amor. Lèxic relacionat amb el món laboral. Salut i cures físiques: Lèxic relacionat amb el món sanitari. Educació: Lèxic relacionat amb l'educació: centres educatius, assignatures, qualificacions,certificats. Béns i serveis: Serveis privats i públics: bancs, correus, Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient: Accidents geogràfics. 2. Cultura dels països de parla alemanya Activitats de la vida diària: Condicions de treball i cerca d'ocupació. La puntualitat. Elements socials. Temps lliure i oci: Activitats d'oci i temps lliure més comuns. Referents artístic -culturals. Celebracions i cerimònies més significatives Viatges: Hàbits cívics: normes de conducció, etc. Destinacions turístiques més populars. Relacions humanes i socials: usos i costums de la vida familiar. Educació: Sistema escolar. Compres i activitats comercials: Hàbits de consum. Alimentació: Gastronomia i hàbits d'alimentació. Menjars típics para determinades festes. Ciència i tecnologia: Presència de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. 3. Estructures gramaticals Les competències lingüístiques de fonologia, ortografia i gramàtica són un mitjà per ajudar a comunicar-se i s'adquireixen a través de tasques en les quals entre el seu ús. Amb la finalitat de comprendre i produir textos - es diu text a tota seqüència discursiva oral o escrita - s'analitzen les propietats del text: - Adequació. Intencionalitat comunicativa. Context i situació. Registre i nivell de llengua. - Coherència textual. Estructuració del contingut. Idees principals i secundàries. Selecció lèxica i funcions del llenguatge. - Cohesió textual. - Elements prosòdics i ortogràfics (entonació i puntuació). - Recursos de recurrència (pronoms, el·lipsis de substantius, sinonímia, camps semàntics...) - Marcadors del discurs: Marcadors espacials (d'ubicació). Marcadors temporals (per expressar accions successives). Marcadors o connectors textuals entre oracions coordinades i subordinades. Marcadors o connectors textuals d'enllaç i relació lògica entre oracions o paràgrafs. Marcadors per mantenir el discurs oral. Amb la finalitat de comunicar-se en l' idioma fiqui s'aprenen a usar les següents estructures gramaticals en el Nivell Bàsic 2: L'oració Oració composta Subordinades Oracions de dass (completivas) (Ich hoffe, dass er heute pünktlich kommt). Concessió: obwohl (Obwohl Peter krank ist, geht er nicht zoom Arzt). Condició: wenn ..., (dann) ...(Wenn dónes Wetter schön ist, (dann) machen wir einen Ausflug) Causa: weil (Ich lerne Deutsch, weil ich eine deutsche Freundin habe). Finalitat: damit, um ...zu ... (Jochen kauft sich einen Computer, um Spiele zu machen. Jochen kauft einen Computer, damit seine Kinder spielen können). Resultat: sota ..., dass... (És ist sota spät, dass wir nicht mehr ins Kino gehen können). Relacions temporals. Simultaneïtat: als, wenn (Als ich Student war, lebte ich in Hamburg. / Wenn du nach Köln kommst, kannst du mich besuchen). Anterioritat: nachdem (Nachdem wir gegessen hatten, tranken wir Kaffee). Posterioritat: bevor (Bevor ich ins Bett gehe, putze ich mir die Zähne.). El substantiu: Cas: genitiu (Dónes Acte donis Vaters / Der Hund meiner Mutter). Modificació del nucli. Aposició (Klaus, der Freund von Anna, ist sehr nett / Kennen Sie Herrn Müller, donin neuen Xef?). L'adjectiu. Grau:

Horari:

Grup 1 (codi 04.01)

26/09/2022 - 01/12/2022

18 places disponibles


dl.19:00 - 21:00

dm.19:00 - 21:00

dc.19:00 - 21:00

dj.19:00 - 21:00

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de Merit School:

Anglès B1.A

General Weyler, 103, Badalona

75h

Activitats administratives en la relació amb el client

General Weyler, 103, Badalona

680h

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

General Weyler, 103, Badalona

430h

Gestió comercial de vendes

General Weyler, 103, Badalona

570h

Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web

General Weyler, 103, Badalona

590h

Anglès A1.A (Beginner 1A)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Intermediate English Conversation (B1)

General Weyler, 103, Badalona

25h

Alemany inicial A1.A

General Weyler, 103, Badalona

75h

Alemany inicial A1.B

General Weyler, 103, Badalona

75h

Francès A1.A (Inicial 1A)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Francès A1.B (Inicial 1B)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Francès A2.A (Elemental 2A)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Francès A2.B (Elemental 2B)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Anglès A1.B (Beginner 1B)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Operacions de Venda

General Weyler, 103, Badalona

160h

Organització comercial

General Weyler, 103, Badalona

120h

Gestió de la força de vendes i equips de comercials

General Weyler, 103, Badalona

90h

Promocions en espais comercials

General Weyler, 103, Badalona

70h

Anglès professional per a activitats comercial

General Weyler, 103, Badalona

90h

Anglès A2.A (2A)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Anglès A2.B (2B)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Anglès B1.A (3A)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B1.B (3B)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B1.C (4A)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B1.D (4B)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B2.A (5A)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B2.B (5B)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Intermediate English Conversation (B1)

General Weyler, 103, Badalona

25h

Anglès C1.B (7B)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B2.C (6A)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B.2.D (6B)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès C1.A (7A)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès C1.C (8A)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Comunicació en llengües estrangeres Alemany N2 (A1 & A2 )

General Weyler, 103, Badalona

180h

Comunicació en llengües estrangeres Francès N2 (A1 & A2 )

General Weyler, 103, Badalona

180h

Comunicació en llengües estrangeres Anglès N2 (A1 & A2)

General Weyler, 103, Badalona

180h

Comunicació en llengües estrangeres Anglès N3 (B1.1 & B1.2)

General Weyler, 103, Badalona

180h

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació