Alemany A.2.A.


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

75h

Justícia, 19, Rubí

-

Transversal (PT)

Alemany A.2.A.

Objectius:


Objectius generals: - Capacitar a l'alumnat per utilitzar el idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com a escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent. - Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). Objectius específics: - Competències pragmàtiques: funcional i discursiva. Comprensió oral - Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals i el registre, formal o informal, dins de l'estàndard, de missatges breus, clars i senzills, contextualitzats i sobre assumptes coneguts. - Extreure la informació essencial i els punts principals de missatges gravats o emesos per mitjans audiovisuals, sobre assumptes quotidians contextualitzats, pronunciats amb claredat, en bones condicions acústiques i sempre que existeixi la possibilitat de tornar a escoltar algunes parts més difícils. Expressió oral - Produir intervencions comprensibles, adequades i coherents per complir les funcions bàsiques de comunicació i les relacionades amb els seus interessos. - Utilitzar un repertori lingüístic bàsic però suficient per fer-se comprendre, encara que amb un control encara limitat, amb necessitat de pauses, reformulacions, gestos i suport gràfic. Comprensió escrita - Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals i detalls rellevants, el registre, formal o informal dins de l'estàndard, de correspondència personal habitual, així com de textos senzills sobre temes quotidians, recolzant-se en el context, el reconeixement de l'estructura i la disposició gràfica. - Localitzar informació específica en llistats, anuncis, diaris, pàgines web, etc. I entendre normes o instruccions senzilles, de seguretat, d'ús d'un aparell, etc. Expressió escrita - Escriure missatges i textos senzills, relatius a aspectes concrets coneguts, adequats a la situació de comunicació, en un registre neutre i amb un control limitat dels recursos lingüístics. - Organitzar els textos i cohesionar-los amb recursos elementals, respectant raonablement les convencions del llenguatge escrit. Interacció oral i escrita - Realitzar intercanvis senzills, sense molt esforç i de manera eficaç, i participar activament en converses relacionades amb situacions de comunicació habituals, personals o professionals, utilitzant un llenguatge estàndard i amb l'ajuda dels interlocutors. - Comprendre i escriure notes, missatges breus o cartes senzilles, així com missatges rutinaris de caràcter social, adequats a a la situació de comunicació, utilitzant una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control limitat dels recursos lingüístics,reconeixent i utilitzant els formats i les convencions d'aquests tipus d'escrits. Competència sociocultural i sociolingüística - Conèixer els aspectes socioculturals i les convencions socials més rellevants en la vida diària, així com els referits al propi àmbit, amb la finalitat de plasmar-los en el seu comportament i comunicació. - Reconèixer i utilitzar les fórmules de salutació, de cortesia i de tractament més habituals. - Utilitzar un registre formal i informal, bàsic però cura, en llengua estàndard i reconèixer algunes expressions col·loquials d'ús freqüent, així com referències culturals elementals relacionades amb la vida quotidiana. - Comprendre els gestos, comportaments i valors diferents als propis, que s’amaguen en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents. Competència lingüíst

Temari:


1. Vocabulari Identificació personal: Lèxic bàsic relacionat amb el caràcter, les habilitats i la descripció física de les persones. Lèxic relacionat amb la vestimenta i accessoris. Habitatge,llar i entorn: L'habitatge: tipus, ubicació, parts i distribució. Mobiliari, objectes i utensilis. Activitats de la vida diària: Lèxic bàsic relacionat amb les activitats a la casa, en el treball o en centres escolars. Viatges: Lèxic relacionat amb el turisme i l'emigració. Tipus de viatges: treball, plaure, estudi. Relacions humanes i socials: Lèxic relacionat amb l'amistat, els sentiments, l'amor. Lèxic relacionat amb el món laboral. Salut i cures físiques: Lèxic relacionat amb el món sanitari. Educació: Lèxic relacionat amb l'educació: centres educatius, assignatures, qualificacions,certificats. Béns i serveis: Serveis privats i públics: bancs, correus, Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient: Accidents geogràfics. 2. Cultura dels països de parla alemanya Activitats de la vida diària: Condicions de treball i cerca d'ocupació. La puntualitat. Elements socials. Temps lliure i oci: Activitats d'oci i temps lliure més comuns. Referents artístic -culturals. Celebracions i cerimònies més significatives Viatges: Hàbits cívics: normes de conducció, etc. Destinacions turístiques més populars. Relacions humanes i socials: usos i costums de la vida familiar. Educació: Sistema escolar. Compres i activitats comercials: Hàbits de consum. Alimentació: Gastronomia i hàbits d'alimentació. Menjars típics para determinades festes. Ciència i tecnologia: Presència de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. 3. Estructures gramaticals Les competències lingüístiques de fonologia, ortografia i gramàtica són un mitjà per ajudar a comunicar-se i s'adquireixen a través de tasques en les quals entre el seu ús. Amb la finalitat de comprendre i produir textos - es diu text a tota seqüència discursiva oral o escrita - s'analitzen les propietats del text: - Adequació. Intencionalitat comunicativa. Context i situació. Registre i nivell de llengua. - Coherència textual. Estructuració del contingut. Idees principals i secundàries. Selecció lèxica i funcions del llenguatge. - Cohesió textual. - Elements prosòdics i ortogràfics (entonació i puntuació). - Recursos de recurrència (pronoms, el·lipsis de substantius, sinonímia, camps semàntics...) - Marcadors del discurs: Marcadors espacials (d'ubicació). Marcadors temporals (per expressar accions successives). Marcadors o connectors textuals entre oracions coordinades i subordinades. Marcadors o connectors textuals d'enllaç i relació lògica entre oracions o paràgrafs. Marcadors per mantenir el discurs oral. Amb la finalitat de comunicar-se en l' idioma fiqui s'aprenen a usar les següents estructures gramaticals en el Nivell Bàsic 2: L'oració Oració composta Subordinades Oracions de dass (completivas) (Ich hoffe, dass er heute pünktlich kommt). Concessió: obwohl (Obwohl Peter krank ist, geht er nicht zoom Arzt). Condició: wenn ..., (dann) ...(Wenn dónes Wetter schön ist, (dann) machen wir einen Ausflug) Causa: weil (Ich lerne Deutsch, weil ich eine deutsche Freundin habe). Finalitat: damit, um ...zu ... (Jochen kauft sich einen Computer, um Spiele zu machen. Jochen kauft einen Computer, damit seine Kinder spielen können). Resultat: sota ..., dass... (És ist sota spät, dass wir nicht mehr ins Kino gehen können). Relacions temporals. Simultaneïtat: als, wenn (Als ich Student war, lebte ich in Hamburg. / Wenn du nach Köln kommst, kannst du mich besuchen). Anterioritat: nachdem (Nachdem wir gegessen hatten, tranken wir Kaffee). Posterioritat: bevor (Bevor ich ins Bett gehe, putze ich mir die Zähne.). El substantiu: Cas: genitiu (Dónes Acte donis Vaters / Der Hund meiner Mutter). Modificació del nucli. Aposició (Klaus, der Freund von Anna, ist sehr nett / Kennen Sie Herrn Müller, donin neuen Xef?). L'adjectiu. Grau:

Horari:

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de CEMFORMACIÓ:

Comptabilitat avançada

Justícia, 19, Rubí

60h

Comptabilitat informatitzada

Justícia, 19, Rubí

40h

Community manager

Justícia, 19, Rubí

50h

Neurolideratge

Justícia, 19, Rubí

30h

Nomines i seguretat social i

Justícia, 19, Rubí

30h

Resolucio de conflictes

Justícia, 19, Rubí

30h

Posicionament web SEO/SEM

Justícia, 19, Rubí

60h

Anglès A.2.A.

Justícia, 19, Rubí

75h

Mindfulness

Justícia, 19, Rubí

30h

Mos 77-725: microsoft word 2016 nivell inicial

Justícia, 19, Rubí

45h

Mos 77-726: microsoft word 2016 nivell avançat

Justícia, 19, Rubí

45h

Anglès B.1.A.

Justícia, 19, Rubí

60h

Anglès B.1.B.

Justícia, 19, Rubí

60h

Anglès B.1.C.

Justícia, 19, Rubí

60h

Anglès B.1.D.

Justícia, 19, Rubí

60h

Anglès B.2.B.

Justícia, 19, Rubí

60h

Mos 77-728: microsoft excel 2016 nivell avançat

Justícia, 19, Rubí

30h

Alemany A.1.A.

Justícia, 19, Rubí

75h

Anglès A.1.B.

Justícia, 19, Rubí

75h

Anglès A.2.A

Justícia, 19, Rubí

75h

Anglès A.2.B.

Justícia, 19, Rubí

75h

Creació i manteniment de pàgines web (bàsic)

Justícia, 19, Rubí

60h

Nòmines i Seguretat Social I

Justícia, 19, Rubí

30h

Posicionament web SEO/SEM

Justícia, 19, Rubí

60h

Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents

Justícia, 19, Rubí

440h

Activitats de Gestió Administrativa

Justícia, 19, Rubí

880h

Comunicació a llengües estrangeres (Anglès) N2

Justícia, 19, Rubí

180h

Anglès A.1.A.

Justícia, 19, Rubí

75h

Gestió integrada de recursos humans

Justícia, 19, Rubí

790h

Eines per a la mediació

Justícia, 19, Rubí

30h

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació