Alemany A.2.A.


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

75h

, Rubí

-

Transversal (PT)

Alemany A.2.A.

Objectius:


Objectius generals: - Capacitar a l'alumnat per utilitzar el idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com a escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent. - Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). Objectius específics: - Competències pragmàtiques: funcional i discursiva. Comprensió oral - Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals i el registre, formal o informal, dins de l'estàndard, de missatges breus, clars i senzills, contextualitzats i sobre assumptes coneguts. - Extreure la informació essencial i els punts principals de missatges gravats o emesos per mitjans audiovisuals, sobre assumptes quotidians contextualitzats, pronunciats amb claredat, en bones condicions acústiques i sempre que existeixi la possibilitat de tornar a escoltar algunes parts més difícils. Expressió oral - Produir intervencions comprensibles, adequades i coherents per complir les funcions bàsiques de comunicació i les relacionades amb els seus interessos. - Utilitzar un repertori lingüístic bàsic però suficient per fer-se comprendre, encara que amb un control encara limitat, amb necessitat de pauses, reformulacions, gestos i suport gràfic. Comprensió escrita - Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals i detalls rellevants, el registre, formal o informal dins de l'estàndard, de correspondència personal habitual, així com de textos senzills sobre temes quotidians, recolzant-se en el context, el reconeixement de l'estructura i la disposició gràfica. - Localitzar informació específica en llistats, anuncis, diaris, pàgines web, etc. I entendre normes o instruccions senzilles, de seguretat, d'ús d'un aparell, etc. Expressió escrita - Escriure missatges i textos senzills, relatius a aspectes concrets coneguts, adequats a la situació de comunicació, en un registre neutre i amb un control limitat dels recursos lingüístics. - Organitzar els textos i cohesionar-los amb recursos elementals, respectant raonablement les convencions del llenguatge escrit. Interacció oral i escrita - Realitzar intercanvis senzills, sense molt esforç i de manera eficaç, i participar activament en converses relacionades amb situacions de comunicació habituals, personals o professionals, utilitzant un llenguatge estàndard i amb l'ajuda dels interlocutors. - Comprendre i escriure notes, missatges breus o cartes senzilles, així com missatges rutinaris de caràcter social, adequats a a la situació de comunicació, utilitzant una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control limitat dels recursos lingüístics,reconeixent i utilitzant els formats i les convencions d'aquests tipus d'escrits. Competència sociocultural i sociolingüística - Conèixer els aspectes socioculturals i les convencions socials més rellevants en la vida diària, així com els referits al propi àmbit, amb la finalitat de plasmar-los en el seu comportament i comunicació. - Reconèixer i utilitzar les fórmules de salutació, de cortesia i de tractament més habituals. - Utilitzar un registre formal i informal, bàsic però cura, en llengua estàndard i reconèixer algunes expressions col·loquials d'ús freqüent, així com referències culturals elementals relacionades amb la vida quotidiana. - Comprendre els gestos, comportaments i valors diferents als propis, que s’amaguen en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents. Competència lingüíst

Temari:


1. Vocabulari Identificació personal: Lèxic bàsic relacionat amb el caràcter, les habilitats i la descripció física de les persones. Lèxic relacionat amb la vestimenta i accessoris. Habitatge,llar i entorn: L'habitatge: tipus, ubicació, parts i distribució. Mobiliari, objectes i utensilis. Activitats de la vida diària: Lèxic bàsic relacionat amb les activitats a la casa, en el treball o en centres escolars. Viatges: Lèxic relacionat amb el turisme i l'emigració. Tipus de viatges: treball, plaure, estudi. Relacions humanes i socials: Lèxic relacionat amb l'amistat, els sentiments, l'amor. Lèxic relacionat amb el món laboral. Salut i cures físiques: Lèxic relacionat amb el món sanitari. Educació: Lèxic relacionat amb l'educació: centres educatius, assignatures, qualificacions,certificats. Béns i serveis: Serveis privats i públics: bancs, correus, Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient: Accidents geogràfics. 2. Cultura dels països de parla alemanya Activitats de la vida diària: Condicions de treball i cerca d'ocupació. La puntualitat. Elements socials. Temps lliure i oci: Activitats d'oci i temps lliure més comuns. Referents artístic -culturals. Celebracions i cerimònies més significatives Viatges: Hàbits cívics: normes de conducció, etc. Destinacions turístiques més populars. Relacions humanes i socials: usos i costums de la vida familiar. Educació: Sistema escolar. Compres i activitats comercials: Hàbits de consum. Alimentació: Gastronomia i hàbits d'alimentació. Menjars típics para determinades festes. Ciència i tecnologia: Presència de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. 3. Estructures gramaticals Les competències lingüístiques de fonologia, ortografia i gramàtica són un mitjà per ajudar a comunicar-se i s'adquireixen a través de tasques en les quals entre el seu ús. Amb la finalitat de comprendre i produir textos - es diu text a tota seqüència discursiva oral o escrita - s'analitzen les propietats del text: - Adequació. Intencionalitat comunicativa. Context i situació. Registre i nivell de llengua. - Coherència textual. Estructuració del contingut. Idees principals i secundàries. Selecció lèxica i funcions del llenguatge. - Cohesió textual. - Elements prosòdics i ortogràfics (entonació i puntuació). - Recursos de recurrència (pronoms, el·lipsis de substantius, sinonímia, camps semàntics...) - Marcadors del discurs: Marcadors espacials (d'ubicació). Marcadors temporals (per expressar accions successives). Marcadors o connectors textuals entre oracions coordinades i subordinades. Marcadors o connectors textuals d'enllaç i relació lògica entre oracions o paràgrafs. Marcadors per mantenir el discurs oral. Amb la finalitat de comunicar-se en l' idioma fiqui s'aprenen a usar les següents estructures gramaticals en el Nivell Bàsic 2: L'oració Oració composta Subordinades Oracions de dass (completivas) (Ich hoffe, dass er heute pünktlich kommt). Concessió: obwohl (Obwohl Peter krank ist, geht er nicht zoom Arzt). Condició: wenn ..., (dann) ...(Wenn dónes Wetter schön ist, (dann) machen wir einen Ausflug) Causa: weil (Ich lerne Deutsch, weil ich eine deutsche Freundin habe). Finalitat: damit, um ...zu ... (Jochen kauft sich einen Computer, um Spiele zu machen. Jochen kauft einen Computer, damit seine Kinder spielen können). Resultat: sota ..., dass... (És ist sota spät, dass wir nicht mehr ins Kino gehen können). Relacions temporals. Simultaneïtat: als, wenn (Als ich Student war, lebte ich in Hamburg. / Wenn du nach Köln kommst, kannst du mich besuchen). Anterioritat: nachdem (Nachdem wir gegessen hatten, tranken wir Kaffee). Posterioritat: bevor (Bevor ich ins Bett gehe, putze ich mir die Zähne.). El substantiu: Cas: genitiu (Dónes Acte donis Vaters / Der Hund meiner Mutter). Modificació del nucli. Aposició (Klaus, der Freund von Anna, ist sehr nett / Kennen Sie Herrn Müller, donin neuen Xef?). L'adjectiu. Grau:

Horari:

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de CEMFORMACIÓ:

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació