Obtencio adr basic + especialitat


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

27h

Cr/Sant Pere Més Alt 61-63 Baix, Barcelona

-

Contínua sectorial

Obtenció ADR Bàsic + Especialitat

Objectius:


Objectius: - Formar l'aspirant per a superar les proves d'obtenció de l'autorització que atorga la Direcció General de Trànsit per a la conducció de vehicles que transporten mercaderies perilloses per carretera. - Proporcionar els coneixements de les disposicions del transport de mercaderies perilloses (ADR).

Temari:


Contingut Bàsic: 1. Disposicions generals aplicables al transport de mercaderies perilloses. 2. Conducta que el conductor del vehicle ha d'observar abans, durant i després de la càrrega o descàrrega de vehicles que transportin mercaderies perilloses. 3. Finalitat i funcionament de l'equip tècnic dels vehicles. 4. Principals tipus de risc. 5. Mesures de prevenció i seguretat adequades als diferents tipus de risc. 6. Etiquetatge i senyalització dels perills. 7. Prohibicions de càrrega en comú en un mateix vehicle o contenidor. 8. Precaucions que s'han d'adoptar en procedir a la càrrega i la descàrrega. 9. Manipulació i estiba dels embalums: Subjecció i protecció de la càrrega. 10. Comportament i primers auxilis en cas d'accident o incident de trànsit. 11. Responsabilitat civil: Informació general. Assegurances. 12. Medi ambient i contaminació. 13. Transport multimodal: Operacions de maneres múltiples de transport. Pràctiques 1. Operacions de càrrega i descàrrega, manipulació, estiba, subjecció i protecció de paquets i mercaderies perilloses. Pràctiques 2. Comportament i mesures a adoptar en cas d'accident o incident de trànsit o d'una altra naturalesa en què intervinguin vehicles que transportin mercaderies perilloses. Pràctiques 3. Comportament i primers auxilis sanitaris a les víctimes. Pràctiques 4. Pràctiques d'extinció d'incendis. Pràctiques 5. Pràctiques sobre utilització de l'equip de protecció personal. Contingut d'especialitat: Opció 1 ADR. Explosius de classe 1, especialització. 1. Disposicions particulars aplicables al transport de matèries i objectes explosius. 2. Riscos específics que presenten les matèries i objectes explosius i pirotècnics. 3. Disposicions específiques sobre la càrrega en comú de matèries i objectes de la classe 1. 4. El Reglament d'Explosius i les seves disposicions complementàries. Opció 2 ADR. Obtenció de l'especialització en cisternes. 1. Cisternes i contenidors cisterna: Descripció, característiques i tipus. Vàlvules de seguretat i altres dispositius de seguretat i control. Protecció posterior i lateral. 2. Comportament en marxa dels vehicles cisterna i contenidors cisterna: Influència de la càrrega i els moviments de la mateixa en la conducció i circulació, especialment en corbes i pendents. Utilització dels diferents sistemes de frenada, de manera especial en condicions meteorològiques o ambientals adverses. 3. Disposicions específiques relatives a la utilització de vehicles cisterna i contenidors cisterna en el transport de mercaderies perilloses: Certificat d'aprovació, marques d'autorització, serveis. 4. Altres disposicions especials relatives a la utilització dels vehicles cisterna i contenidors cisterna: Senyalització i etiquetatge. Estacionament: En general, per necessitats del servei, nocturn o per mala visibilitat i per emergència. Vigilància dels vehicles. Opció 3 ADR . Obtenció de l'especialització en radioactius de classe 7. 1. Conceptes bàsics i tipus de radioactivitat: 1.1. La radioactivitat: Significat. Conceptes d'activitat i d'activitat específica. Lleis bàsiques que governen el fenomen radioactiu. Com es generen les radiacions ionitzants. Tipus de radiacions ionitzants, la seva naturalesa i conceptes bàsics de la seva forma d'interaccionar amb la matèria. Concepte de fissió i estat crític. 1.2. Els conceptes bàsics en el transport de material radioactiu: Contenidor, ús exclusiu, material fissionable, matèries de baixa activitat específica (BAE), sobreembatje, embalums, objecte contaminat superficialment (OCS), índex de transport, material radioactiu en forma especial, altres conceptes. 2. Riscos específics del material radioactiu. Conceptes d'irradiació i contaminació: Contaminació interna, externa, transitòria i no transitòria. Diferències entre un material radioactiu encapsulat i un no encapsulat: Riscos derivats de cadascun. Efectes biològics que poden provocar les radiacions ionitzants: Conceptes bàsics i risc

Horari:

Grup A

4/9/21 - 4/23/21

15 places disponibles


dl.08:00 - 10:00

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Posa’t en contacte amb el centre i ells realitzaran la inscripció per tu. També pots inscriure’t directament a través de les aplicacions.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Reserva ja la teva plaça!

Posa’t en contacte amb el centre i ells realitzaran la inscripció per tu. També pots inscriure’t directament a través de les aplicacions.


®Copyright 2021 - Organització Empresarial Catalana de la Formació