Francès A.1.A / Francès A.1.A


Curs ofert per:


Propera edició: 13/02/2023

75h

Aula Virtual, Terrassa

15 places disponibles

Transversal (PT)

Francès A.1.A.

Curs subvencionat de francès A.1.A. Curs per utilitzar un repertori bàsic d'expressió oral i escrita que permet fer intercanvis comunicatius simples sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats immediates i familiaritzar-te amb els aspectes socials més rellevants. Curso subvencionado de francés A.1.A. Curso para utilizar un repertorio básico de expresión oral y escrita que permite hacer intercambios comunicativos simples sobre temas familiares y habituales destinados a satisfacer necesidades inmediatas y familiarizarte con los aspectos sociales más relevantes.

Dirigit a:


Va dirigit majoritàriament a treballadors ocupats, encara que també permet la participació de treballadors en situació de desocupació

Objectius:


Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre. Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). OBJECTIUS ESPECÍFICS: Competències pragmàtiques: funcional i discursiva. Comprensió oral - Identificar la intenció comunicativa, la idea principal i els punts principals de missatges orals breus sobre temes familiars i de la vida quotidiana, emesos en situació de comunicació. directa, molt a poc a poc, amb pauses i amb possibilitat de repeticions o aclariments. - Comprendre el sentit global i confirmar detalls predictibles en textos orals breus i senzills, emesos per mitjans tècnics i articulats, en bones condicions acústiques, molt a poc a poc, amb claredat, pauses i sent possible la repetició. Expressió oral - Realitzar intervencions breus i senzilles, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació més immediates previstes a la programació, en un registre neutre, amb pauses i interrupcions considerables, amb un repertori i control molt limitat dels recursos lingüístics i recorrent al suport gràfic i de comunicació gestual. Comprensió escrita - Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals, la informació específica predictible i el registre formal o informal de textos breus i senzills en llengua estàndard, recolzant-se en la informació visual i el context. Expressió escrita - Oferir informació personal per escrit, emplenar formularis senzills i transcriure informació. - Escriure missatges i textos breus i senzills, relatius a aspectes quotidians concrets, adequats a la situació de comunicació, amb una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control molt limitat dels recursos lingüístics. Interacció oral i escrita - Participar en converses senzilles relacionades amb situacions de comunicació habituals, sempre que el interlocutor parli a poc a poc, amb claredat i es puguin sol?licitar aclariments o repeticions. - Comprendre i escriure missatges i textos breus de caràcter personal i social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització elemental, un registre neutre i amb un control molt limitat dels recursos lingüístics. Competència sociocultural i sociolingüística - Familiaritzar-se amb els aspectes socials més rellevants de les situacions de la vida quotidiana i personal amb la finalitat de fer un ús bàsic apropiat de la llengua i adequat a la situació comunicativa. - Reconèixer i utilitzar les formes de relació i tractament social més usuals, dins d'un registre estàndard. - Comprendre els comportaments i valors diferents als propis que subjeuen en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents. Competència lingüística - Utilitzar un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals previstes en aquest programa. - Aconseguir un control molt limitat dels recursos lingüístics, amb els possibles errors sistemàtics propis del nivell. Competència estratègica - Desenvolupar estratègies de treball personal i autònom utilitzant diverses fonts de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin plantejar un aprenentatge al llarg de la vida. - Participar activament en el procés d'aprenentatge en col?laboració amb el formador i altres alumnes, progressant cap a un aprenentatge autònom. - Avaluar les produccions pròpies i les dels altres, analitzant errors i dificultats

Temari:


LEÇON 1: Grammaire : Présent des verbes (présentation) Masculin/Féminin Singulier/Pluriel Interrogation (intonation) Négation simple Vocabulaire : L'identité Les lieux de la ville Les mots du savoir-vivre Situations orales : Se présenter Aborder quelqu'un Dire son nom Saluer - prendre congé Remercier Dire si on comprend Phonétique : Repérage des sons difficiles, rythmes et enchaînement Écrit : correspondance sons/graphies Civilisation : L'espace francophone LEÇON 2: Grammaire : Conjugaison (verbes en -er) Accord des noms et des adjectifs Articles indéfinis et définis Interrogation (Est-ce que - qu'est-ce) Vocabulaire : L'état civil Personnes et objets caractéristiques d'un pays Situations orales : Énumérer ce que l'on connaît et ce que l'on aime à propos d'un pays, d'une ville... Identifier une personne ou un objet Exprimer ses goûts Demander quelque chose Phonétique : marques orales du féminin et du pluriel Différenciation "je" "j'ai" "j'aime" Rythmes et enchaînement Écrit : compréhension : article de presse et portrait d'une Personne expression : se présenter sur un site Internet Civilisation : Première approche de la société française (noms, âges, origines, lieux d'habitation) LEÇON 3: Grammaire : Conjugaison (faire - aller - venir - vouloir - pouvoir - devoir) Futur proche Pronoms "moi, toi, lui, elle, etc. après une préposition On = nous Vocabulaire : Les loisirs Sports, spectacles, activités Situations orales : Parler de ses activités de loisirs Proposer - accepter ou refuser une proposition Demander une explication Exprimer la possibilité / l'impossibilité, l'obligation Phonétique : rythme du groupe verbe + verbe et de la phrase négative Écrit : compréhension et expression : Cartes et messages d'invitation, d'acceptation ou de refus Civilisation : Première approche de l'espace de la France LEÇON 4: Grammaire : Passé composé (présentation d'un évènement passé) La date et l'heure Vocabulaire : Les moments de la journée, de l'année Événements liés au temps Situations orales : Raconter un emploi du temps passé Demander, donner des précisions sur le temps Demander, dire ce qu'on a fait Féliciter Phonétique : différenciation présent / passé Enchaînement avec [t] et [n] Écrit : compréhension : journal personnel Compréhension d'une chronologie. Expression : rédaction d'un fragment de journal personnel Civilisation : Rythmes de l'année et rythmes de vie en France Personnalités du monde francophone LEÇON 5: Grammaire : Comparaison simple Adjectifs démonstratifs Adjectifs possessifs Vocabulaire : Les voyages Les transports Situations orales : Présenter les avantages et les inconvénients d'uneactivité. Choisir, négocier une activité commune. Faire des recommandations. Demander / donner une explication Situations pratiques relatives au voyage Phonétique : différentiation : [y] et [u] / [b] [v] et [f] Écrit : compréhension : article de presse Relation d'un événement Expression : récit des circonstances d'un voyage Civilisation : Les transports en France LEÇON 6: Grammaire : Article partitif Emploi des articles Interrogation (inversion) Réponse oui - si - non Forme possessive à + pronom Vocabulaire : La nourriture Les repas La fête Situations orales : Décrire et raconter un repas ou une fête Situations pratiques à l'oral et au restaurant Phonétique : Rythme et intonation de la question Rythme de la phrase négative Écrit : compréhension : extrait de guide touristique Civilisation : Les habitudes alimentaires des Français. LEÇON 7: Grammaire : La conjugaison pronominale L'impératif L'expression de la quantité (peu - un peu de - quelque...) Vocabulaire : Les activités quotidiennes Les achats L'argent Situations orales : Raconter sa journée Demander des nouvelles de quelqu'un Choisir, acheter, payer un objet S'informer sur la présence, l'existence d'une personne ou d'un objet Phonétique : Rythme de la conjugaison pronominale Into

Horari:

Francés A.1.A Curs online 100% subvencionat / Francés A.1.A Curso online 100% subvencionado.

13/02/2023 - 22/05/2023

15 places disponibles


dl.18:00 - 21:00

dc.18:00 - 21:00

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de FIAC Formació:

Educació inclusiva, educació per a tothom

Aula Virtual, Terrassa

20h

Alemany A.1.A

Aula Virtual, Terrassa

75h

Anglès A.2.A / Inglés A.2.A

Aula Virtual, Terrassa

75h

Advanced English conversation (per a participants acreditats b2 i c1)

Aula Virtual, Terrassa

40h

Anglès C.1.A / Inglés C.1.A.

Aula Virtual, Terrassa

60h

Anglès B.2.C

Aula Virtual, Terrassa

60h

Anglès B.2.A / Inglés B.2.A

Aula Virtual, Terrassa

60h

Anglès A.2.B

Aula Virtual, Terrassa

75h

Anglès B.1.B

Aula Virtual, Terrassa

60h

Posicionament web SEO-SEM / Posicionamiento web SEO-SEM

Aula Virtual, Terrassa

60h

Anglès B.2.D

Aula Virtual, Terrassa

60h

Educació inclusiva: Dislèxia

Aula Virtual, Terrassa

30h

Eines Google

Aula Virtual, Terrassa

30h

Educació inclusiva: TDAH / Educación inclusiva TDAH

Aula Virtual, Terrassa

30h

Plataformes E-Learning

Aula Virtual, Terrassa

30h

Community Manager

Aula Virtual, Terrassa

50h

Anglès A.1.A / Inglés A.1.A.

Aula Virtual, Terrassa

75h

Metodologia CLIL (AICLE)

Aula Virtual, Terrassa

45h

Anglès B.1.A / Inglés B.1.A

Aula Virtual, Terrassa

60h

Educació inclusiva - Autisme

Aula Virtual, Terrassa

35h

Animació sociocultural

Aula Virtual, Terrassa

25h

Analítica web i pla de màrqueting digital

Aula Virtual, Terrassa

50h

Comerç electrònic i botiga virtual / Comercio electrónico y tienda virtual

Aula Virtual, Terrassa

45h

Comptabilitat bàsica / Contabilidad bàsica

Aula Virtual, Terrassa

60h

Nòmines i Seguretat Social I / Nóminas y Seguridad Social I

Aula Virtual, Terrassa

30h

Intel·ligència emocional / Inteligencia emocional

Aula Virtual, Terrassa

30h

Eines per dirigir la teva vida / Herramientas para dirigir tu vida

Aula Virtual, Terrassa

30h

Promoció i negoci a través de les xarxes socials

Aula Virtual, Terrassa

40h

Comunicació en Llengua Estrangera anglès (N3)

Aula Virtual, Terrassa

180h

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació