Especialització del Sistema de la Seguretat Social
Pendent de convocatòria

48h

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

-

Sectorial (PS)

Especialització del Sistema de la Seguretat Social

Ofrecer los conocimientos teóricos y prácticos más relevantes del sistema de la Seguridad Social necesarios para desarrollar las tareas de asesoramiento en el ámbito laboral, así como mejorar y actualizar los conocimientos del alumno y garantizar su competencia

Objectius:


Objectiu general: - Aquesta acció formativa forma part d'un itinerari formatiu compost per dos cursos d'especialització en dret laboral i seguretat social . Aquest segon itinerari pretén oferir els coneixements teòrics i pràctics més rellevants del sistema de Seguretat Social que permetran als participants adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'assessorament en l'àmbit laboral així com millorar i actualitzar els seus coneixements i garantir la seva competència. Objectius específics: - Conèixer els efectes i la problemàtica de l'àmbit d'aplicació i estructura del Sistema de la Seguretat Social. Analitzar el règim d'enquadrament dels subjectes protegits i la tramitació dels seus actes: inscripció d'empreses, afiliació, altes, baixes, i variacions de dades. - Conèixer la regulació vigent en matèria salarial, els aspectes formals i materials i les qüestions pràctiques relacionades amb la confecció del rebut de pagament de salari. - Realitzar una anàlisi detallat de la normativa reguladora de la recaptació de quotes de la Seguretat Social amb l'estudi de les peculiaritats dels procediments recaptatoris i de les possibles vies de recurs. - Analitzar el tractament fiscal de les qüestions salarials i indemnitzatòries, coneixent la tributació de les diferents modalitats de retribució. - L'objectiu és conèixer els diferents règims i sistemes especials de la seguretat social. - Conèixer les diferents prestacions que ofereix el Sistema de Seguretat Social en els nivells contributiu/no contributiu.

Temari:


1. Afiliació i Actes d'enquadrament 1.1. Camp d'aplicació del sistema. Nivell contributiu/no contributiu. 1.2. Estructura del sistema. 1.3. Camp d'aplicació del règim general. 1.4. Especial atenció a l'enquadrament dels administradors. 1.5. Camp d'aplicació dels règims especials. 1.6. Sistemes especials. 1.7. Inscripció de l'empresari. 1.8. Afiliació de treballadors. 1.9. Altes, baixes i variacions de dades. 1.10. Conveni especial i altres situacions assimilades a l'alta. 2. Salaris i Cotització 2.1. El Salari. 2.2. Cotització. Concepte. 2.3. Subjectes amb obligació de cotitzar. 2.4. Estructura i aportació al Règim General. 2.5. Base de cotització: 2.5.1. Base de cotització per contingències comunes. 2.5.2. Base de cotització per Accidents de Treball i Malalties Professionals. 2.6. Tipus de cotització. 2.7. Incidències cotització . 2.8. Cotització en situacions de Suspensió i reducció de jornada. 2.9. Novetats normatives. 2.9.1. Bases de cotització. 2.9.2. FOGASA. 2.9.3. Bonificació de quotes. 2.9.4. Contingut de l'Ordre ESS/106/2014, de 31 gener de 2014. 2.9.5. Cotització en supòsits Especials. 2.9.6. Cotització en els supòsits de Contractació a temps parcial. 2.9.7. Cotització en els contractes per a la formació i l'aprenentatge. 3. El procediment recaptatori de la Seguretat Social: període voluntari i via executiva. 3.1. Concepte i objecte de la gestió recaptatòria. 3.2. Normativa reguladora: 3.3. Procediment de Recaptació. 3.4. Recàrrecs i Interessos. 3.5. Responsabilitat del pagament; Responsables solidaris i subsidiaris. 3.6. Ajornaments, moratòries i prescripció. 3.7. Revisió dels actes de recaptació. 3.8. Concurrència de creditors. 3.9. Recaptació en període voluntari. 3.9.1. Terminis. 3.9.2. Lloc i forma. 3.10. Reclamació de deute expedides per la Tresoreria General de la Seguretat Social. 3.11. Actes de liquidació per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 3.12. Procediment de recaptació en via executiva. 3.12.1. Providència d‘apremi. 3.12.2. Execució forçosa i garanties. 3.13. Embargament de béns. 4. Fiscalitat del Salari: Retribucions, indemnitzacions, IRPF. 4.1. Fiscalitat del Salari. 4.2. Retribució/Retribució variable. 4.3. Percepcions No salarials. 4.4. Indemnitzacions derivades de contracte de treball. 4.5. Supòsits Especials. 4.6. Endarreriments. 4.7. Bestretes. 4.8. Préstecs. 4.9. Primes. 4.10. Tractament fiscal aplicable al sistema de Previsió Social. 4.11. Anàlisi General. 4.12. IRPF/Rendiments de Treball. 4.13. Aproximació general a l'impost de la renda. 4.14. Determinació del rendiment net del treball (sous i salaris). 4.15. Retencions i ingressos a compte. 5. Règim de Treballadors Autònoms. 5.1. Camp d'aplicació: 5.1.1. Afiliació, altes i baixes 5.1.2. Enquadrament en la Seguretat Social 5.1.3. Cotització 5.1.4. Subjecte obligat 5.2. Bases i tipus de cotització 5.3. Prestacions: 5.3.1. Característiques generals 5.3.2. Devolució de cotitzacions en casos de pluriactivitat. 5.4. Sistema específic de protecció per cessació d'activitat dels treballadors autònoms. 5.4.1. Objecte de la protecció. 5.4.2. Acció protectora. 5.4.3. Requisits per al naixement del dret a la protecció. 5.4.4. Situació legal de cessació d'activitat. 5.4.5. Acreditació de la situació legal de cessació de l'activitat. 5.4.6. Durada i quantia de la prestació. 5.4.7. Suspensió i extinció del dret a la protecció. 5.4.8. Cessació d'activitat, incapacitat temporal, maternitat i paternitat. 5.4.9. Incompatibilitats. 5.4.10. Règim Financer i gestió de les prestacions. 5.4.11. Règim d'obligacions, infraccions i sancions. 5.4.12. Pagament únic de la prestació per cessació d'activitat. 6. Altres Règims i sistemes especials de la Seguretat Social. 6.1. Sistema Especial per a Empleats de Llar 6.1.1. Àmbit d'aplicació de la relació laboral d'empleats de la llar. 6.1.2. Ingrés al treball i normes reguladores. 6.1.3. Contracta

Horari:

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de CENTRE DE FORMACIÓ MIRÓ:

Anglès B2-B

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

60h

Anglès B2-C

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

60h

Anglès B2-D

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

60h

Anglès B2-B

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

60h

Posicionament Web SEO/SEM

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

60h

Anglès A2-A

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

75h

Comptabilitat Bàsica

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

60h

Nòmines i Seguretat Social Il

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

30h

Anglès B1-C

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

60h

Anglès B2-C

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

60h

Coaching de Fortaleses

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

30h

Polítiques de Màrqueting

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

30h

Anglès B1-B

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

60h

Anglès professional per a activitats comercials

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

90h

Llançament i implantació de productes i serveis

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

90h

Gestió d'esdeveniments de màrqueting i comunicació

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

90h

Organització i control del pla de mitjans de comunicació

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

90h

Elaboració de materials de màrqueting i comunicació autoeditables

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

90h

Comptabilitat Avançada

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

60h

124-2 EXCEL Nivell bàsic

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

30h

Eines de coaching ll

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

75h

27-1 Gestió de RRHH

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

60h

Nòmines i Seguretat Social I

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

30h

Community Manager

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

30h

Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 'gestió de màrqueting i comunicació'

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

80h

51-3 Eines de coaching nivell 2

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

30h

Tractament de la informació numèrica (actic/c6). nivell bàsic

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

30h

26-3 Anglès B2D

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

60h

Anglès b.2.c.

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

60h

Google Analytics

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

75h

Eines de Google

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

75h

Eines de Google

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

75h

Eines de Google

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

75h

15-4 Eines de Google

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

30h

Eines de Google

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

75h

Google Analytics

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

75h

Google Analytics

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

75h

Google Analytics

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

75h

Google Analytics

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

75h

Big Data I

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

75h

Gestió RRHH

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

75h

Community manager

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

50h

Excel mitjà

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

30h

Anàlisi d'estats financers

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

75h

Autocad 2D

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

570h

3-1 Autocad 3D

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

40h

123-4 EXCEL AVANÇAT

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

30h

Actualització Socio-Laboral

Comte d’Urgell 168-170, entresol 4a, Barcelona

75h

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació