Francès A.1.A.


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

75h

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

-

Transversal (PT)

Francès A.1.A.

- Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre. - Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Objectius:


Objectius generals: - Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre. - Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). Objectius específics: - Competències pragmàtiques: funcional i discursiva. Comprensió oral - Identificar la intenció comunicativa, la idea principal i els punts principals de missatges orals breus sobre temes familiars i de la vida quotidiana, emesos en situació de comunicació directa, molt a poc a poc, amb pauses i amb possibilitat de repeticions o aclariments. - Comprendre el sentit global i confirmar detalls predictibles en textos orals breus i senzills, emesos per mitjans tècnics i articulats, en bones condicions acústiques, molt a poc a poc, amb claredat, pauses i sent possible la repetició. Expressió oral - Realitzar intervencions breus i senzilles, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació més immediates previstes a la programació, en un registre neutre, amb pauses i interrupcions considerables, amb un repertori i control molt limitat dels recursos lingüístics i recorrent al suport gràfic i de comunicació gestual. Comprensió escrita - Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals, la informació específica predictible i el registre formal o informal de textos breus i senzills en llengua estàndard, recolzant-se en la informació visual i el context. Expressió escrita - Oferir informació personal per escrit, emplenar formularis senzills i transcriure informació. - Escriure missatges i textos breus i senzills, relatius a aspectes quotidians concrets, adequats a la situació de comunicació, amb una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control molt limitat dels recursos lingüístics. Interacció oral i escrita - Participar en converses senzilles relacionades amb situacions de comunicació habituals, sempre que el interlocutor parli a poc a poc, amb claredat i es puguin sol·licitar aclariments o repeticions. - Comprendre i escriure missatges i textos breus de caràcter personal i social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització elemental, un registre neutre i amb un control molt limitat dels recursos lingüístics. Competència sociocultural i sociolingüística - Familiaritzar-se amb els aspectes socials més rellevants de les situacions de la vida quotidiana i personal amb la finalitat de fer un ús bàsic apropiat de la llengua i adequat a la situació comunicativa. - Reconèixer i utilitzar les formes de relació i tractament social més usuals, dins d'un registre estàndard. - Comprendre els comportaments i valors diferents als propis que subjeuen en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents. Competència lingüística - Utilitzar un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals previstes en aquest programa. - Aconseguir un control molt limitat dels recursos lingüístics, amb els possibles errors sistemàtics propis del nivell. Competència estratègica - Desenvolupar estratègies de treball personal i autònom utilitzant diverses fonts de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin plantejar un aprenentatge al llarg de la vida. - Participar activament en el procés d'aprenentatge en col·laboració amb el formador i altres alumnes, progressant cap a un aprenentatge autònom. - Avaluar les produccions pròpies i les dels altres, analitzant er

Temari:


1. Grammaire : Présent des verbes (présentation) Masculin/Féminin Singulier/Pluriel Interrogation (intonation) Négation simple Vocabulaire : L'identité Les lieux de la ville Les mots du savoir-vivre Situations orales : Se présenter Aborder quelqu'un Dire son nom Saluer - prendre congé Remercier Dire si on comprend Phonétique : Repérage des sons difficiles, rythmes et enchaînement Écrit : correspondance sons/graphies Civilisation : L'espace francophone 2. Grammaire : Conjugaison (verbes en -er) Accord des noms et des adjectifs Articles indéfinis et définis Interrogation (Est-ce que - qu'est-ce) Vocabulaire : L'état civil Personnes et objets caractéristiques d'un pays Situations orales : Énumérer ce que l'on connaît et ce que l'on aime à propos d'un pays, d'une ville... Identifier une personne ou un objet Exprimer ses goûts Demander quelque chose Phonétique : marques orales du féminin et du pluriel Différenciation "je" "j'ai" "j'aime" Rythmes et enchaînement Écrit : compréhension : article de presse et portrait d'une Personne expression : se présenter sur un site Internet Civilisation : Première approche de la société française (noms, âges, origines, lieux d'habitation) 3. Grammaire : Conjugaison (faire - aller - venir - vouloir - pouvoir - devoir) Futur proche Pronoms "moi, toi, lui, elle, etc. après une préposition On = nous Vocabulaire : Les loisirs Sports, spectacles, activités Situations orales : Parler de ses activités de loisirs Proposer - accepter ou refuser une proposition Demander une explication Exprimer la possibilité / l'impossibilité, l'obligation Phonétique : rythme du groupe verbe + verbe et de la phrase négative Écrit : compréhension et expression : Cartes et messages d'invitation, d'acceptation ou de refus Civilisation : Première approche de l'espace de la France 4. Grammaire : Passé composé (présentation d'un évènement passé) La date et l'heure Vocabulaire : Les moments de la journée, de l'année Événements liés au temps Situations orales : Raconter un emploi du temps passé Demander, donner des précisions sur le temps Demander, dire ce qu'on a fait Féliciter Phonétique : différenciation présent / passé Enchaînement avec [t] et [n] Écrit : compréhension : journal personnel Compréhension d'une chronologie. Expression : rédaction d'un fragment de journal personnel Civilisation : Rythmes de l'année et rythmes de vie en France Personnalités du monde francophone 5. Grammaire : Comparaison simple Adjectifs démonstratifs Adjectifs possessifs Vocabulaire : Les voyages Les transports Situations orales : Présenter les avantages et les inconvénients d'uneactivité. Choisir, négocier une activité commune. Faire des recommandations. Demander / donner une explication Situations pratiques relatives au voyage Phonétique : différentiation : [y] et [u] / [b] [v] et [f] Écrit : compréhension : article de presse Relation d'un événement Expression : récit des circonstances d'un voyage Civilisation : Les transports en France 6. Grammaire : Article partitif Emploi des articles Interrogation (inversion) Réponse oui - si - non Forme possessive à + pronom Vocabulaire : La nourriture Les repas La fête Situations orales : Décrire et raconter un repas ou une fête Situations pratiques à l'oral et au restaurant Phonétique : Rythme et intonation de la question Rythme de la phrase négative Écrit : compréhension : extrait de guide touristique Civilisation : Les habitudes alimentaires des Français. 7. Grammaire : La conjugaison pronominale L'impératif L'expression de la quantité (peu - un peu de - quelque...) Vocabulaire : Les activités quotidiennes Les achats L'argent Situations orales : Raconter sa journée Demander des nouvelles de quelqu'un Choisir, acheter, payer un objet S'informer sur la présence, l'existence d'une personne ou d'un objet Phonétique : Rythme de la conjugaison pronominale Into

Horari:

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de EMPORDÀ FORMACIO, SL:

Activitats administratives en la relació amb el client

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

800h

Trasllat sanitari

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

40h

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

20h

Atenció a la Gent Gran a les Residències per COVID-19

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

15h

Comptabilitat bàsica

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

60h

Mindfulness

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

30h

Anglès A2 - modalitat Aula virtual

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

150h

Alfabetització informàtica: informàtica i Internet

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

25h

Presentació de continguts (ACTIC/C8) Nivell mitjà

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

30h

Acompanyament durant el procés de dol

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

20h

Estimulació cognitiva a persones de la tercera edat

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

15h

Salut i exercici físic per l'esquena

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

20h

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

20h

Anglès A.2.A

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

75h

Maneig de càrregues i mobilització de pacients

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

30h

Primers Auxilis

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

30h

Aplicació, maneig, i control de sutures, embenats i drenatges

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

16h

Mindfulness

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

30h

Anglès A.2.B

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

75h

Primers auxilis bàsics en l'àmbit sanitari

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

10h

Francès A.2.A

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

75h

Atenció a malalts amb demències

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

15h

Tècniques d'estirament

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

30h

Suport Vital Bàsic + desfibril·lació semiautomàtica (SVB+DEA)

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

6h

Iniciació a la ventilació mecànica

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

20h

Estimulació cognitiva a persones de la tercera edat

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

15h

Mindfulness

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

30h

Intervenció socioeducativa en casals gent gran

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

25h

Anglès b.1.d.

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

60h

Anglès b.1.b.

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

60h

Anglès b.1.c.

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

60h

Manipulació d'aliments

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

10h

Anglès (B1)

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

240h

Actualització en cures auxiliars d'infermeria

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

30h

Serveis assistencials a persones amb dependència

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

30h

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

20h

Actualització en cures auxiliars d'infermeria

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

30h

Serveis Assistencials

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

30h

Nutrició i dietètica

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

30h

Primers auxilis socorrisme i emergències. Nivell avançat

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

30h

Esterilització

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

15h

Comptabilitat bàsica

C. Lluna, 47, locals, Palafrugell

60h

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació