Comunicació en llengües estrangeres Anglès N3 (B1.1 & B1.2)


Curs ofert per:


Propera edició: -

180h

General Weyler, 103, Badalona

-

Formal (PQ)

Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) N3 (B1.1 & B1.2)

Dirigit a:


Objectius:


Temari:


Funcions comunicatives Intercanviar informació personal; Descriure persones: personalitat i aspecte físic; Descriure una imatge; Explicar un problema en un hotel; Narrar una història en el passat; Fer servir el telèfon; Quedar amb amics; Parafrasejar; Reclamar en un restaurant; Fer comparacions; Realitzar compres; Fer i respondre a prediccions. Vocabulari Patrons de verbs freqüents; La roba; Preposicions de lloc i temps; Les vacances; L'aeroport; Verbs amb preposicions; Expressions per parafrasejar: like, for example... ;Feines de la casa: make o do; Anar a comprar; Adjectius acabats en -ing i -ed; Expressions de temps: spend time, waste time; Descriure una ciutat; El cos i la salut; Antònims de verbs freqüents; Verb + back. Gramàtica Ordre de paraules en preguntes; Present simple / continu contrast; Passat simple: verbs regulars i irregulars;Passat simple vs. passat continu; Preguntes sense i amb verbs auxiliars; So, because, but, although; (be) going to; Present continu (futur) ; Frases de relatiu amb who, which, where; Present perfecte + yet, just, already; Present perfecte vs. passat simple; Something, anything, nothing; Comparatius; as..as / less..than; Superlatius: + ever + present perfecte; Quantificadors: too, not enough; will - predicció en el futur; will - promeses, ofertes, decisions espontànies. Funcions comunicatives Intercanviar informació personal; Oferir-se a fer alguna cosa; Donar opinions; Demanar medicaments a la farmacia; Convidar i fer suggeriments; Expresar possibilitats i probabilitats; Demanar i donar indicacions; Expresar acord i desacord. Vocabulari Verbs + infinitiu o -ing; Modificadors: a bit, really; Expressions amb get; Verbs fàcilment confosos; Adverbis; Animals; Paraules relacionades amb la por; Biografies i el currículum vitae; Sufixos; Assignatures escolars; Els esports; Verbs amb partícules; Say and tell. Gramàtica Us del infinitiu; Verb + ing; have to, don't have to, must, mustn't; Should, shouldn't; 1, 2 Condicionals; Pronoms possessius; Present perfecte + for, since; La veu passiva; used to; might; Ordre de paraules en verbs amb preposicions; so / neither + auxiliar; Passat perfect; L'estil indirecte. Funcions comunicatives Intercanviar informació i opinions personals; Reaccionar apropiadament en situacions socials; Fer comparacions; Fer una trucada telefònica; Explicar històries i anècdotes; Fer peticions cortesos. Vocabulari El menjar i la cuina; La família; Adjectius de personalitat; Els diners; Adjectius extrems: exhausted, amazed etc. ; El transport; Verbs i adjectius + preposicions; Adjectius -ed / -ing; El telèfon; Els esports; Les relacions. Gramàtica Present simple i continu; Verbs d'acció i estat; Futurs: going to, present continu, will/shall; each other; Present perfecte vs. passat simple; Present perfecte simple i continu; Comparatius i superlatius; L'article: a / an / the / no article; Habilitats / possibilitats:can, could, be able to; Pronoms reflexius; Obligació: must, have to, should; should have; Passats: passat simple, continu i perfecte; usually / used to. Funcions comunicatives Intercanviar informació i opinions personals; Explicar històries i anecdotes; Parlar sobre situacions hipotètiques; Fer i respondre a suggeriments; Fer una presentació; Demanar coses indirectament; Comprovar informació; Descriure una pel·lícula. Vocabulari El cinema; El cos; L'educació; La llar; Les compres; Formació de paraules (verb nom) ; La feina; Adjectius i adverbis; Els dispositius electrònics; Phrasal verbs; Noms compostos; El crim. Gramàtica La veu passiu; Deducció: must, might, can't; Condicional (1, 2 i 3) ; make / let; La veu indirecta; El gerundi i el infinitiu; Quantificadors; Verbs amb partícules; Clàusules definitius; Oracions de relatiu; Coletilles interrogatives.

Documentació:


Horari:

Grup 1 (codi 23.02)

22/09/2022 - 14/12/2022

13 places disponibles


dj.09:30 - 12:00

dc.09:30 - 12:00

dm.09:30 - 12:00

dl.09:30 - 12:00

dv.09:30 - 12:00

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de Merit School:

Anglès B1.A

General Weyler, 103, Badalona

75h

Activitats administratives en la relació amb el client

General Weyler, 103, Badalona

680h

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

General Weyler, 103, Badalona

430h

Anglès A1.A (Beginner 1A)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Intermediate English Conversation (B1)

General Weyler, 103, Badalona

25h

Alemany inicial A1.A

General Weyler, 103, Badalona

75h

Alemany inicial A1.B

General Weyler, 103, Badalona

75h

Francès A1.A (Inicial 1A)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Alemany elemental A2.A

General Weyler, 103, Badalona

75h

Francès A1.B (Inicial 1B)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Francès A2.A (Elemental 2A)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Francès A2.B (Elemental 2B)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Operacions de Venda

General Weyler, 103, Badalona

160h

Organització comercial

General Weyler, 103, Badalona

120h

Gestió de la força de vendes i equips de comercials

General Weyler, 103, Badalona

90h

Promocions en espais comercials

General Weyler, 103, Badalona

70h

Anglès professional per a activitats comercial

General Weyler, 103, Badalona

90h

Anglès A2.A (2A)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Anglès A2.B (2B)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Anglès B1.A (3A)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B1.B (3B)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B1.C (4A)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B1.D (4B)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B2.A (5A)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B2.B (5B)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Intermediate English Conversation (B1)

General Weyler, 103, Badalona

25h

Anglès C1.B (7B)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B2.C (6A)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B.2.D (6B)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès C1.A (7A)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès C1.C (8A)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Comunicació en llengües estrangeres Alemany N2 (A1 & A2 )

General Weyler, 103, Badalona

180h

Comunicació en llengües estrangeres Francès N2 (A1 & A2 )

General Weyler, 103, Badalona

180h

Comunicació en llengües estrangeres Anglès N2 (A1 & A2)

General Weyler, 103, Badalona

180h

Anglès b.1.b.

General Weyler, 103, Badalona

60h

Xinès A1.A

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès C1.D (8B)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Advanced English Conversation (B2-C1)

General Weyler, 103, Badalona

40h

Intermediate english conversation

General Weyler, 103, Badalona

25h

Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web

General Weyler, 103, Badalona

590h

Anglès C2.A (9A)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès A1.B (Beginner 1B)

General Weyler, 103, Badalona

75h

Gestió comercial de vendes

General Weyler, 103, Badalona

570h

Xinès A.1.B

General Weyler, 103, Badalona

60h

Advanced English Conversation

General Weyler, 103, Badalona

40h

Ofimàtica

General Weyler, 103, Badalona

190h

Anglès B1.C (4A)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Anglès B.2.A (5A)

General Weyler, 103, Badalona

60h

Alemany A1.1

General Weyler, 103, Badalona

75h

Francès Elemental A.2.A

General Weyler, 103, Badalona

75h

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació