Especialització Tributació Assessorament Fiscal Nivell I


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

44h

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

-

Sectorial (PS)

Especialització Tributació Assessorament Fiscal Nivell I

Aquesta acció formativa forma part d'un itinerari formatiu compost per dos cursos d'especialització de nivell I i II. Aquesta primera part pretén oferir els coneixements teòrics i pràctics més rellevants sobre fiscalitat i tributació, que permetran als participants adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'assessorament en l'àmbit tributari així com millorar i actualitzar els seus coneixements i garantir la seva competència.

Dirigit a:


Va dirigit majoritàriament a treballadors ocupats, encara que també permet la participació de treballadors en situació de desocupació

Objectius:


Generals Aquesta acció formativa forma part d'un itinerari formatiu compost per dos cursos d'especialització de nivell I i II. Aquesta primera part pretén oferir els coneixements teòrics i pràctics més rellevants sobre fiscalitat i tributació, que permetran als participants adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'assessorament en l'àmbit tributari així com millorar i actualitzar el seus coneixements i garantir la seva competència. Específics -Adquirir les capacitats per poder desenvolupar tasques d'assessorament fiscal. - Conèixer les característiques generals de l' impost IRPF i l ? Impost de Societats i el seu àmbit d'aplicació. - Analitzar, els principals indicadors econòmics i financers, el balanç i el compte de pèrdues i guanys com a elements informatius necessaris i eines d'anàlisis que habilitaran el participant per a la presa decisions en l'empresa. - Analitzar el procediment a l'hora de formalitzar els documents que composen els comptes anuals amb la finalitat de la millora de la gestió del tancament de l'exercici econòmic.

Temari:


1.-Fiscalitat IRPF Conceptes generals . - Naturalesa i àmbit d'aplicació. - Fet imposable. - Subjecte passiu. - Exempcions. - Període impositiu i meritació de l'impost. - Esquema liquidatiu. Renda del període impositiu . - Components de la base imposable. - Rendiments del treball. - Rendiments del capital immobiliari/ mobiliari. - Rendiments d'activitats econòmiques. - Guanys i pèrdues patrimonials. - Retencions i ingressos a compte. - Pagaments fraccionats. - Part general i part especial de la renda. Determinació de la quota. - Determinació de la base imposable. - Base liquidable. - Quota íntegra. - Deduccions. - Gestió de l'impost. 2.- Anàlisi de balanços en l'empresa per a la presa de decisions - Anàlisi global de l'empresa: - Recollida d'informació: Anàlisi qualitatiu/quantitatiu. - Aplicació d'un model d'anàlisi: DAFO. - Pla d'acció. - Anàlisi Quantitativa: Estats financers. - Matèria Primera: Els comptes anuals. - El balanç. - El compte de resultats. - Estat de canvis en el patrimoni net (*ECPN). - El cash flow o el flux d'efectiu (EFE.) - Memòria. - Informe de gestió/Informe d'auditoria. - Analisi del balanç. - Quines preguntes fem en analitzar un balanç. - Anàlisi vertical/ horitzontal del balanç. - Anàlisi de la liquiditat, el deute i la solvència. - Anàlisi de gestió de cobrament, pagament i la morositat. - Anàlisi de la rendibilitat dels actius. - Anàlisi del fons de maniobra. - Anàlisi del compte de resultats. - Anàlisi vertical/horitzontal. - Ràtios addicionals interessants. - Anàlisi de rendibilitat. - Càlcul del cash flow o l'estat de fluxos d'efectiu. - Quan no és obligatori (per a l'empresa analitzada). 3.- Fiscalitat Impost de Societats - Normativa tributària, naturalesa jurídica i característiques. Fet imposable. Àmbit d'aplicació temporal i espacial. Subjectes passius. - Determinació del Benefici comptable Compte de pèrdues i guanys. Ingressos -Determinació del Benefici comptable Compte de pèrdues i guanys. Despeses - Liquidació de l'impost. Correccions al resultat comptable. - Els ajustos fiscals o extra comptables (I). - Els ajustos fiscals o extra comptables (II). - Liquidació de l'impost. - Base imposable. - Compensació de bases imposables negatives d'exercicis anteriors. - Tipus de gravamen. Quota íntegra. - Liquidació de l'impost. Quota líquida. - Bonificacions i deduccions fiscals (I) - Quota diferencial. Pagaments fraccionats. Gestió del tribut. - Novetats normatives. - Novetats en el model de declaració. - Aspectes més rellevants i conflictius en l'emplenament del model 200 (especial esment a les operacions vinculades. 4.- La Memòria en els comptes anuals - Activitat de l'empresa. - Bases de presentació dels comptes anuals. - Aplicació de resultats. - Normes de registre i valoració. - Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries. - Actius financers. - Passius financers. - Fons propis. - Situació fiscal. - Ingressos i despeses. - Subvencions, donacions i llegats. - Operacions amb parts vinculades. - Altra informació.

Horari:

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Altres cursos de THE CORNER:

La tutoria i les entrevistes amb les famílies

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

15h

Sistemes de gestió de qualitat als centres educatius

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

15h

BigData I

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

BigData II

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

100h

Anglès A.2.B.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

75h

Anglès A.1.B.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

75h

Especialització Tributació Assessorament Fiscal Nivell II

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

44h

Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1)

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Anglès B.1.D.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Adaptació a la Norma ISO en un centre educatiu

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

6h

Comunicació i publicitat

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Community manager

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

50h

Anglès B.2.B.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Anglès B.2.A.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Anglès B.2.D.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Anglès B.1.A

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Com elaborar un pla de màrqueting digital

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

50h

Nòmines i seguretat social

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Intensiu d'estiu - Anglès A2

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

75h

Intensiu d'estiu - Anglès B2

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Intensiu d'estiu - Anglès B1

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Intensiu d'estiu - Anglès C1

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Educació Inclusiva: Dislèxia

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

20h

A.2.A.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

75h

Les intel·ligències múltiples a l'aula de la teoria a les programacions

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

20h

La tutoria i les entrevistes amb les famílies

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

15h

Gestió restaurativa de les relacions i el conflicte

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

6h

Anglés A.2.A

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

75h

Big Data I

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

Informació i atenció turística en llegua extrangera: Anglès

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Informació i atenció turística en llengua extrangera: Anglès B1

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Educació inclusiva: autisme

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

35h

Anglès C.1.C.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Anglès B.2.A.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Comptabilitat bàsica

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Anglès B.2.D.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Fotografia digital i tractament d'imatges

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

35h

Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès. A1+

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès. B1.+

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Fotografia digital i tractament d'imatge. Nivell avançat

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

Anglès B.1.D.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Community manager

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

50h

Comptabilitat avançada

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Educació Inclusiva: dislèxia

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

20h

Creació i manteniment de pàgines web (avançat)

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1)

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

Comptabilitat informatitzada

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

Mètode globalitzat. Treball per projectes

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

20h

Neurociència i creativitat

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

15h

Educació inclusiva: TDA

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

20h

Educació inclusiva: autisme

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

35h

Presentacions orals tècniques en anglès B2B

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Neurociència i creativitat. Nivell II

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

25h

La gamificació en l’aprenentatge

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

20h

Eines google

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Formació de formadors

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Anglès A.2.B

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

75h

Gestió financera

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Fiscalitat operativa

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

60h

Gestió de tresoreria

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

40h

Eines per a la prevenció i la detecció de l’assetjament escolar

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

15h

Altes capacitats: intervenció educativa.

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Especialització Pràctica Processal Laboral Nivell I

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

44h

Presentacions orals tècniques en anglès B1A

Vicenç Llivina, s/n, Cornellà de Llobregat

30h

Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació