Controlador d'accessos


Curs ofert per:


Pendent de convocatòria

60h

C/ Justicia 19, Rubí

-

Sectorial (PS)

Controlador d'accessos

Objectius:


Objectiu general: - Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació. Objectius específics: - Conèixer les funcions, les responsabilitats i les tasques del personal de control d’accés. Saber integrar els coneixements teòrics necessaris per fer-ne una correcte aplicació a les situacions que es puguin plantejar. - Aprendre a aplicar les tècniques per respondre davant de situacions violentes o conflictives. - Respondre de manera eficaç i positiva en situacions de risc per a les persones i els béns. - Conèixer i aprendre a aplicar correctament les tècniques més bàsiques de primers auxilis, tenint en compte les lesions produïdes i les persones afectades, així com les situacions de risc per a la salut que es puguin produir. - Aprendre tècniques d’autocontrol, d’atenció a la clientela i d’habilitats socials. - Utilitzar tècniques i habilitats per ajudar a prevenir i resoldre incidents de manera efectiva i eficaç.

Temari:


1. Coneixements: 1.1. Normativa aplicable i les funcions del personal de control d’accés a determinats establiments d’espectacles i activitats recreatives, segons aquest Reglament. 1.2. Principi d’igualtat i prohibició de discriminació d’accés de les persones per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal. 1.3. Regulació del dret d’admissió de conformitat amb aquest Reglament. 1.4. Mesures de seguretat als establiments oberts al públic: plans de seguretat, plans d’autoprotecció, seguretat contra incendis, evacuació, assistència sanitària, farmaciola i infermeria, tot d’acord amb aquest Reglament i la resta de normativa aplicable. 1.5. Full de reclamacions: què és, dret del públic, quan s’ha de lliurar, model oficial i manera d’omplir-lo i obligació de disposar-ne, segons el que determinen aquest Reglament i la normativa específica en aquesta matèria. 1.6. Horaris de tancament, d’acord amb aquest Reglament i les ordres vigents del departament competent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives. 1.7. Persones menors i el seu accés als establiments oberts al públic, als espectacles i a les activitats recreatives. Prohibició de venda i subministrament de tabac i alcohol a les persones menors d’edat. Les discoteques de joventut. Tot d’acord amb aquest Reglament i la resta de normativa aplicable. 1.8. Prohibició d’armes i d’objectes potencialment perillosos als locals oberts al públic, d’acord amb aquest Reglament i la resta de normativa aplicable 2. Pràctiques: 2.1. Primers auxilis per atendre situacions d’assistència sanitària immediata. 2.2. Habilitats i destreses en la interactuació personal. Perfils de conductes de la clientela per prevenir situacions de riscos específics, i diversitat de les persones amb independència del lloc de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal. 2.3. Comportaments de les persones quan es troben en estat d’embriaguesa per haver consumit alcohol o d’intoxicació per estupefaents o d’altres substancies. 2.4. Tècniques bàsiques d’autocontrol i de defensa personal, en situacions de necessitat extrema. Tècniques més adequades de control i seguretat en situacions generals i específiques que es produeixin en el sector.

Horari:

Certificats del centre:


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.Descarrega't l'aplicació

Per Android o iOS


Comparteix aquest curs


Reserva ja la teva plaça!

Completa el següent formulari per realitzar la teva preinscripció al curs.


®Copyright 2022 - Organització Empresarial Catalana de la Formació